Το Νηπιαγωγείου Αλοννήσου ανάμεσα στα 5 επιλεγμένα νηπιαγωγεία της Μαγνησίας για την πιλοτική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών του ΥΠΑΙΘ

Για την συμμετοχή πέντε νηπιαγωγείων της Μαγνησίας ανάμεσα στα 200 πρώτα που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας για την πιλοτική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην προσχολική́ εκπαίδευση κάνει λόγο η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, θα αποστείλει τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet) με συνοδό εκπαιδευτικό λογισμικό, το τρέχον σχολικό έτος, στις ακόλουθες, μεταξύ άλλων πέντε σχολικές μονάδες της Μαγνησίας:

  • στο 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
  • στο 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
  • στο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
  • στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και
  • στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ

Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μία γενική́ ενότητα με παιγνιώδεις δράσεις λογικής, μνήμης, παρατηρητικότητας, προσοχής και ευέλικτης σκέψης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τρεις (3) εκ των τεσσάρων (4) θεματικών πεδίων του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική́ Εκπαίδευση και θα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) διδακτικές ώρες.

Οι εκπαιδευτικοί́ νηπιαγωγοί των σχολείων που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική́ εφαρμογή́ θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 23 ωρών (3 ώρες σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη) σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης του διατιθεμένου ψηφιακού́ εκπαιδευτικού́ λογισμικού́ ενώ́ θα λάβουν και βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης και συμμετοχής τους στη δράση.

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μ. Μακρή δήλωσε ότι: «Με την συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή ξεκινά, ουσιαστικά, ένα σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό  της διδασκαλίας σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη στήριξη της ψηφιοποίησης των διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, καθώς και τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για την ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς μάθηση. Στόχος η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων  και ικανοτήτων από μικρή ηλικία, ο ψηφιακός γραμματισμός συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, η εκπαίδευση στην πληροφορική και η καλή γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών. Η ψηφιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο  στήριξης της βιώσιμης και αποτελεσματικής προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή».