Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα του ΑΟΘ των ΓΕΛ:
  • Θέμα Α1: Μέτριας Δυσκολίας.
  • Θέμα Α2: Εύκολο & αναμενόμενα ερωτήματα.
  • Θέμα Β: Αναμενόμενες και επίκαιρες ερωτήσεις ανάπτυξης..
  • Θέμα Γ: Εύκολο και αναμενόμενη άσκηση.  Το ερώτημα Γ5 απαιτούσε άριστη κατανόηση των φάσεων του οικονομικού κύκλου.
  • Θέμα Δ: Απαιτητικό Θέμα που ζητούσε συνδυαστικές γνώσεις στα Κεφάλαια 2, 4 & 5.