Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021 συνεδρίασε στις 29 Απριλίου 2021 μετά την τελεσίδικη ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η Απριλίου 2021

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών
προτείνει προς την οικονομική επιτροπή
-Την ματαίωση της διαδικασίας του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση, τις καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, καθώς και το αποτέλεσμα τις ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, επί συνόλου τεσσάρων (4) συμβούλων, «ΥΠΕΡ» τάσσονται άπαντες οι (4) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ματαίωση της διαδικασίας του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Πληροφορίες από ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμου Σκιάθου