Τα θέματα κρίνονται σαφή, αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Θέμα Α: Μέτριας δυσκολίας.
  • Θέμα Β: Μέτριας δυσκολίας.
  • Θέμα Γ: Εύκολο θέμα.
  • Θέμα Δ: Απαιτητικό θέμα.