SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

Η 5η ΥΠΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την μίσθωση δωματίων για την κάλυψη Ιατρικών Αναγκών στις Σποράδες

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη φτάνει τα 32.238,11€ με το ΦΠΑ 2024-06-19 22:16:27
Η 5η ΥΠΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την μίσθωση δωματίων για την κάλυψη Ιατρικών Αναγκών στις Σποράδες

Η 5Η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κάνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, για τα Κέντρα Υγείας Σκοπέλου, Σκιάθου, ΠΠΙ Σκύρου ΠΠΙ Αλοννήσου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προσωπικού-κυρίως ιατρικού- που μετακινούνται για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Σκοπέλου, Σκιάθου, ΠΠΙ Σκύρου ΠΠΙ Αλοννήσουαρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.238,11€ με το ΦΠΑ κάνοντας χρήση του άρθρου 118 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ως κάτωθι:


*Στις τιμές περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ο φόρος διαμονής, και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Τεχνική περιγραφή
Το προς ενοικίαση δωμάτιο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 δωμάτιο ( με δυο δίκλινα κρεβάτια ή 1 διπλό), χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) και ψυγείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει την οικονομική προσφορά του, σε σφραγισμένο φάκελο στην διεύθυνση: Κεντρική Υπηρεσία της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, ΤΘ 2101, ΤΚ 41110, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την Τρίτη 25-06-2024 και ώρα 14:30

 1. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).
  Τον τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και να περιέχει Την οικονομική προσφορά, την τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης παροχής καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
  Ο κάθε οικονομικός φορέας μαζί με την οικονομική προσφορά υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
 2. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο τα ακόλουθα:
  Τα δικαιολογητικά συμμέτοχης:
   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
  - Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέα δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
  Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
   Πιστοποιητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 
  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
  3. Η τεχνική προσφορά:
   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον
  οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι
  συμφωνεί και καλύπτει απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλύονται
  ανωτέρω
   Να κατατεθεί βεβαίωση από το έκαστο Κέντρο Υγείας ότι τα προσφερόμενα δωμάτια
  πληρούν τις ανωτέρω τεχνικές περιγραφές
  4. Η οικονομική προσφορά:
  θα πρέπει να περιέχει: Πίνακα με τις τιμές ανά δωμάτιο. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν την επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά δωμάτιο καθώς και τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 32.238,11€ με τον ΦΠΑ .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η υπεύθυνη δήλωση και η βεβαίωση από το Κέντρο Υγείας που αφορά την τεχνική περιγραφή της προσφοράς, θα πρέπει να είναι μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η κατάθεση ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.
  Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».
  5. Η αξιολόγηση των προσφορών θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
  6. Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.
  7. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να μας προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.