SKIATHOS Ο καιρός σήμερα

Εγκρίθηκαν οι μελέτες από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σκοπέλου

2024-04-14 08:56:29
Εγκρίθηκαν οι μελέτες από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σκοπέλου

Μελέτες που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε. για λογαριασμό του δήμου Σκοπέλου, εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου.
Ειδικότερα, εγκρίθηκε μελέτη υπηρεσίας διαχείρισης πρασίνου και αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους και το γήπεδο ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στην εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών με σκοπό τη διαχείριση των χώρων πρασίνου και της αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους, που ανήκουν στα διοικητικά όρια του δήμου και στο στάδιο «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» της ΔΚ Σκοπέλου. Οι εργασίες οπως αναφέρεται και στην e-Thessalia αφορούν σε ψεκασμό και κούρεμα χλοοτάπητα, σε κλάδεμα θάμνων, άρδευση, λίπανση, αερισμό και κυλινδρισμό χλοοτάπητα, και μηχανική ζιζανιοκτονία. Στους χώρους καθαρισμού, εκτός από τα φυτικά υπολείμματα θα μαζεύονται και τα σκουπίδια σε πλαστικούς σάκους, οι οποίοι όταν γεμίζουν θα δένονται για να μην αδειάζουν και θα απομακρύνονται αυθημερόν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με ευθύνη του αναδόχου.
Όσον αφορά στον καθαρισμό ακτών του δήμου, προβλέπεται ο καθαρισμός των εννέα ακτών του δήμου, για τις οποίες θα καταστεί σύντομα αναγκαίος ο επαναληπτικός καθαρισμός τους, βάσει της διαχρονικής παρατήρησης και της εμπειρίας για τις εν λόγω ακτές. Ο καθαρισμός των ακτών, θα γίνει με μηχανήματα – οχήματα και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο σε βάρος μέχρι 20 εκ. προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών που έχει ξεβράσει η θάλασσα ή έχουν πετάξει οι άνθρωποι. Προτείνεται επίσης ο καθαρισμός των σημείων όπου καταλήγουν χείμαρροι και μικρά ρέματα στην ακτογραμμή μετά τις βροχοπτώσεις όπου έχουν μεταφερθεί από το εσωτερικό του νησιού φερτά υλικά, ξύλα και πέτρες.
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό, συντονισμό και τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσης κλιματικής ουδετερότητας του δήμου με ορίζοντα το 2030, η εν λόγω υπηρεσία έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη υπηρεσιών του δήμου για την ανάλυση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων κι ευκαιριών που αντιμετωπίζει ο δήμος προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική κλιματικής ουδετερότητάς του, την ανάπτυξη μεθοδολογικής προσέγγισης και πρακτικών που θα επιτρέπουν στον δήμο μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση της στρατηγικής του, καθώς και των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να οδηγηθεί στην κλιματική ουδετερότητα, την αποτελεσματικότερη κι αποδοτικότερη αξιοποίηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών πόρων κι εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.
Επίσης, εγκρίθηκε η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικό σύμβουλο για την ενίσχυση της αντικειμενικότητας κι ανεξαρτησίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του δήμου, παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την επιδίωξη μείωσης του διαχειριστικού κινδύνου εφαρμόζοντας ελέγχους για τις υπάρχουσες ή προτεινόμενες διαδικασίες καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων κι αναθεώρηση συμβάσεων για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Τέλος εγκρίθηκε η συντήρηση κι επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού δήμου Σκοπέλου. Ειδικότερα, ο δήμος Σκοπέλου διαθέτει εκτεταμένα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, καθώς λόγω των πολλών τουριστικών περιοχών υπάρχουν πολλές κατοικίες εκτός οικισμών. Τα δίκτυα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ στις περιοχές του δήμου είναι παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολλές ζημιές. Οι εργασίες αποκατάσταση βλαβών που παρατηρούνται σε καθημερινή βάση και η συντήρηση του δικτύου είναι αδύνατον να καλυφτούν, αφού η υπηρεσία δεν διαθέτει υπάλληλο σχετικής ειδικότητας και γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο.