Ζ. Μακρή: «Δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 3.310.000€ σε Δήμους της Μαγνησίας μεταξύ αυτών και της Σκοπέλου

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ.
Μακρή ενημερώθηκε, αρμοδίως, για την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης –
Αποχέτευσης και Περιφέρειες για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών,
πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κ.λπ. σε υποδομές αρμοδιότητας
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω
πρόσκλησης (Αρ. Πρωτ.: 24703/22-03-2023, Κωδικός Πρόσκλησης: Π86-16 και ΑΔΑ:
6Ρ9046ΜΤΛ6-ΤΧΗ) θα πρέπει να εμπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη
και Διαχείριση Κινδύνων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης με τίτλο: «Πρόγραμμα
Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού» του Υπουργείου Εσωτερικών και
να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής). Η
δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την ως άνω πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης
χρηματοδότησης ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ για την επικράτεια.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 31/03/2023 08:00:00 (ημερομηνία
έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/10/2023 14:00:00 (ημερομηνία
λήξης υποβολής πρότασης).
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών της εντασσόμενης πράξης προσδιορίζονται στην
με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025»,
ενώ ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων
ορίζεται η 31/12/2025.
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο
Δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο
της πράξης (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται
ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την αξιολόγηση
των προτάσεων διακρίνεται σε δύο στάδια: της πληρότητας και επιλεξιμότητας της
πρότασης και της αξιολόγησής της ανά ομάδα κριτηρίων που αναφέρονται στην
πρόσκληση. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια Υπηρεσία
Διαχείρισης, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης από τον Δικαιούχο.
Ειδικότερα για τον Νομό Μαγνησίας, το συνολικό ύψος της πρόθεσης χρηματοδότησης
ανέρχεται σε 2.310.000 € ενώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε 1.000.000€ σύμφωνα με
την εισήγηση της Υποεπιτροπής Κυβερνητικής Επιτροπής κρατικής αρωγής
(Β'1078/26.2.2023) και καλούνται οι παρακάτω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να
υποβάλουν προτάσεις με τα ακόλουθα αντικείμενα:

α/α Δήμος/ΔΕΥΑ/Περιφέρεια Αντικείμενο πρότασης Πρόταση
χρηματοδότησης
(€)
1 Βόλου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα και
κάλυψη δαπανών για αντιμετώπιση κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα»

400.000
2 Βόλου Αποκαταστάσεις δικτύων, υποδομών και κτιρίων στην ΤΚ Σέσκλου που έχουν
υποστεί ζημιές από ισχυρά καιρικά φαινόμενα κατά την προηγούμενη
περίοδο

50.000

3 Ζαγοράς – Μουρεσίου Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας και λοιπές παρεμβάσεις σε
υποδομές μετά από ισχυρά καιρικά φαινόμενα κατά την προηγούμενη
χειμερινή περίοδο στην ΤΚ Πουρίου

200.000
4 Ζαγοράς – Μουρεσίου Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία της 11.1.2022 σε λιμενικές υποδομές

και δίκτυα σε Άγιο Ιωάννη

200.000

5 Ζαγοράς – Μουρεσίου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο δίκτυο ύδρευσης από τη

θεομηνία «Άριελ» στην ΤΚ Μουρεσίου και ΤΚ Κισσού

150.000

6 Νοτίου Πηλίου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τη θεομηνία «Διομήδη» και

κακοκαιρία 2023

150.000
7 Νοτίου Πηλίου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και δρόμων στην ΤΚ Λαύκου 50.000
8 Νοτίου Πηλίου Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία "Μπάρμπαρα" στην Δ.Ε. Μηλεών 100.000
9 Νοτίου Πηλίου Μελέτη για παρεμβάσεις σε ΔΕ Σηπιάδος 20.000
10 Ρήγα Φεραίου Αποκαταστάσεις ζημιών σε πλατεία Στεφανοβικείο από ακραία καιρικά

φαινόμενα

250.000

11 Σκοπέλου Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι του Λουτρακίου από ισχυρά καιρικά φαινόμενα 100.000€
12 Σκοπέλου Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό (εσωτερικό και αγροτικό) δίκτυο μετά από ισχυρά καιρικά φαινόμενα σε ΤΚ Νέου Κλήματος και Γλώσσας 80.000€
13 Σκοπέλου Αποκατάσταση βυθού λιμένα Σκοπέλου από την επιβάρυνση που προκλήθηκε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων την προηγούμενη περίοδο 60.000€ 

14 ΔΕΥΑ Μείζονος
Περιοχής Βόλου

Αντιμετώπιση συνεπειών λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη συνοικία
Νεάπολης Δήμου Βόλου που επλήγη από πλημμύρα την 14.8.2022 και
αναβάθμιση δικτύων ομβρίων περιοχής Νεάπολης και λοιπές επεμβάσεις

500.000
15 Περιφέρεια Θεσσαλίας Αποκαταστάσεις από πλημμύρες 2021 και 2022 1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 3.310.000
Δεδομένης της σημαντικότητας της χρηματοδότησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στον
Ν. Μαγνησίας, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί την δυνατότητα
αυτή αφού πρώτα ενημέρωσε τους Δημάρχους των επιλεγμένων περιοχών.