Åìâïëéáóìüò êáôÜ ôïõ êïñïíïúïý óå öéëïîåíïýìåíåò óôçí ÌïíÜäá Öñïíôßäáò ÇëéêéùìÝíùí "Ôï Óðßôé ôçò ×ñéóôéáíéêÞò ÁãÜðçò", ôçí ÄåõôÝñá 4 Éáíïõáñßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Ξεπέρασαν τους 252 οι κάτοικοι των Β. Σποράδων που έλαβαν το εμβόλιο κατά του Covid19. Ήδη ξεκίνησε η Β΄Φάση στα Κέντρα Υγείας και των τριών νησιών με προτεραιότητα σε αυτούς που είναι άνω των 75 σε εργαζομένους Υγειας και Σωμάτων Ασφαλείας

Ν.Τ