Στις 10/3/1830, λίγο μετά την απελευθέρωση, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού βρέθηκε σε τραγική κατάσταση και χωρίς ηγούμενο. Οι απελπισμένοι μοναχοί έγραψαν στον Καποδίστρια κι εκείνος απευθύνθηκε στον προηγούμενο ηγούμενο Φλαβιανό που βρισκόταν στο Λυγουριό Αργολίδας. Ο εξ Άρτης Φλαβιανός Ρίζος, γεννηθείς το 1781, πρωτοπήγε στο μοναστήρι σε ηλικία 25 χρονών επί Νήφωνος, έγινε μοναχός και διετέλεσε τρίτος στη σειρά ηγούμενος, από το 1816 ως το τέλος περίπου του 1821.

Το έγγραφο που έστειλε ο Καποδίστριας στον Φλιαβιανό γράφει τα εξής «Αριθ. 537 Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος προς τον πανοσιώτατον κύριον Φλαβιανόν Οι Πατέρες του εν Σκιάθω Κοινοβίου συνάδελφοι σου στερούμενοι πνευματικού προστάτου δια τον θάνατον του εν αύτω ηγουμενεύοντος, σε ανακαλούσιν εις την ηγουμενίαν του αυτού Μοναστηριού δι’ αναφοράς των προς την Κυβέρνησιν.

Επιθυμούντες να εκπληρώσωμεν την αίτησιν των συναδέλφων σου και συμπεραίνοντες εκ της κοινής εκλογής πόσον δύνασαι να συντελέσης είς την αποκατάστασιν του Ιερού Μοναστηριού και την θεάρεστον διαγωγήν των εν αύτω μοναζόντων, σε προτρέπομεν άμα λάβης την παρούσαν να σπεύσης οπου σε προσκαλούν οι συνάδελφοι σου, συναγαγών και τους εν Κέα και αλλαχού διεσπαρμένους Πατέρας και αναλαβών την φροντίδα του κοινοβίου να διευθύνης αυτό και τους εν αύτω ψς αρεστόν τω Θεώ, αγρυπνών υπέρ των εμπιστευθεισών σοι ψυχών και φροντίζων δια την συντήρησιν και βελτίωσιν του Ιερού καταστήματος τούτου.

Τα ιερά ταύτα χρέη δεν αμφιβάλλομεν, οτι θέλεις εκπληρώσει αξίως της προς σε υπολήψεως των συναδέλφων σου και της προσδοκίας της Κυβερνήσεως. Έν Ναυπλίω τη 10 Μαρτίου 1830. Ο Κυβερνήτης Ίω. Α. Καποδίστριας” Όντως επέστρεψε, αναδείχθηκε ως ένας από τους πιο σπουδαίους ηγούμενους της Μονής στεριώνοντας την στις σημαντικότερες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο και ηγουμένευσε ως τις 6 Μαρτίου 1851, που πέθανε.