Όσοι ενδιαφέρονται για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή μεταβολές στην δήλωσή τους, καθώς και οι νέοι αγρότες θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2428060014 – 2428060013 – 2428060015 – 2428060016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΔΕ 2021
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΟΣΔΕ 2020
1. Κωδικοί Taxis net.
2. Προαιρετικά: συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες (για όσα αγροτεμάχια δεν έχουν ήδη υποβληθεί)

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΣΔΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1. Κωδικοί Taxisnet από τον λογιστή
2. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Έντυπο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
4. E-mail
5. Κινητό
6. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης
7. Αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (σε όσους υπάρχει)
8. Αντίγραφο Ε9 2022 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια
9. Αντίγραφο ενοικιαστηρίων όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη καθώς και ο ΑΤΑΚ του κάθε αγροτεμαχίου (αναγράφεται στο Ε9 των ιδιοκτητών)
10. Συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες για όλα τα αγροτεμάχια

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
– Για όσους δηλώνουν σιτάρια πιστοποιημένου σπόρου: καρτέλες και τιμολόγια
– Για όσους δηλώνουν μελίσσια: αντίγραφο μελισσοκομικού μητρώου
– Για τους κτηνοτρόφους: αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
– Για τα νομικά πρόσωπα:
 Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2020
 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2020
 Ισοζύγιο έτους 2020
 Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική δραστηριότητα
 Υπεύθυνη δήλωση νεοεισερχόμενου – κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου (Υποχρεωτικό στην οριστικοποίηση για Νομικά Πρόσωπα και Ιερές Μονές όταν δηλώνεται κύριος οικονομικός διαχειριστής νεοεισερχόμενος)