TABEPNA ΣTAΘHΣ ΛIA ΔEXOMAΣTE ΠAPAΓΓEΛIEΣ ΓIA ΠAKETO ANAΣTAΣIMO MENOY: MAΓEIPITΣA, KATΣIKAKI ME ΠATATEΣ TZATZIKI ΦETA AYΓO KOKKINO KAI ΓΛYKO.

ΔIAΘETOYME KAI XOPTOΦAΓIKH MAΓEIPITΣA.

NTEΛIBEPI KATOΠIN ΣYNENNOHΣHΣ : THΛEΦΩNA EΠIKOINΩNIAΣ 2427023508 &6936800140