Τα ερωτήματα των εκλογών, πέρα από την τοξικότητα των ημερών | Γράφει ο Λευτέρης Βιολέττας

Ο Λευτέρης Βιολέττας

Οι «διαφορές» μεταξύ συγγενών και φίλων και η έντονη τοξικότητα που αναπτύσσεται (από κάποιους κι όχι από όλους, για να είμαι δίκαιος), μάλλον δεν επιτρέπει να βάζουμε πραγματικά ερωτήματα στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές και το νησί. Ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο στον τουρισμό, που είμαστε όλοι «ειδικοί» στο νησί να συζητάμε. Πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα ο δήμος Σκιάθου; Ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι προκειμένου να αυξήσει την αυτονομία του; Πώς μπορούν να βρεθούν επιπλέον πόροι και να γίνει πιο αποτελεσματικός; Πώς μπορεί να προσφέρει τελικά καλύτερες υπηρεσίες στους Σκιαθίτες και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους; Πρακτικά δηλαδή ζητήματα που καλύπτουν από την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, μέχρι την επίκαιρη πολιτική προστασία από φυσικές καταστροφές.

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι προβληματικός, και, στη Σκιάθο, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες. Πώς θα ενεργήσει ο δήμος Σκιάθου για την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος; Τι μπορεί να κάνει τελικά γι’ αυτό μέσα κυρίως από το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ);

Η αδειοδότηση επιχειρήσεων, ως σχέδιο με το οποίο μια επιχείρηση πριν από τη λειτουργία της γνωστοποιεί τις προδιαγραφές της χωρίς να χρειάζεται να την ελέγξουν προκαταβολικά. Πώς ο δήμος θα ελέγχει αν για παράδειγμα ταιριάζουν οι επιχειρήσεις ή αν ο αριθμός τους (πχ. 100 σουβλατζίδικα ακόμη) είναι ο σωστός προς τη φήμη, την ταυτότητα και την οικονομία του νησιού;

Η τοπική κοινωνική πολιτική, μέσα από τις αρμοδιότητες του δήμου Σκιάθου όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες. Με ποιον τρόπο, ο δήμος Σκιάθου θα διαχειριστεί το δημογραφικό; Πώς θα αξιοποιήσει κοινωνικά προγράμματα, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τη μεταφορά μαθητών και τα μισθώματα σχολικών μονάδων, το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” ή το κοινωνικό φαρμακείο και παντοπωλείο;

Η διαχείριση της περιουσίας του δήμου Σκιάθου, οι εκτάσεις γης, αλλά και τα δημόσια κτήρια, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, σχολεία, καταστήματα, ακόμα και κατοικίες, το τοπικό χαρτοφυλάκιο, ένας πολύτιμος πόρος για την οικονομική αυτονομία του δήμου. Ποιες μέθοδοι συστηματικής απογραφής και εκμετάλλευσης θα γίνουν, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες, αυτής της περιουσίας; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα αναληφθούν για την καλύτερη καταγραφή της περιουσίας του δήμου και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και, επομένως, την πιο αποδοτική διαχείρισή του, με μελέτες σκοπιμότητας, σύσταση εταιρειών και αναπτυξιακών ΑΕ, δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων ΣΔΙΤ ή άλλων εργαλείων;

Η τοπική περιβαλλοντική πολιτική, το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τις δυνατότητες του δήμου Σκιάθου στον τομέα αυτό. Πώς θα αντιμετωπίζει ο δήμος τον συγκεντρωτισμό στη διαχείριση των απορριμμάτων; Πώς θα ενισχύσει την εταιρική σχέση και τη συμμετοχή σε ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού; Ποιες είναι οι προτάσεις για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, όπως η δημιουργία κέντρων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών ή έργα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων για πότισμα; Ποιες δράσεις θα αναλάβει στον τομέα της ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων για πιο αποδοτικό δημοτικό φωτισμό, περισσότερα και καλύτερα τοπικά μέσα μεταφοράς, την προώθηση των ΑΠΕ και δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες;

Η πολιτική προστασία, η κλιματική κρίση με τις συχνές φυσικές ή άλλες καταστροφές, οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας. Πώς θα βελτιωθεί η συνεισφορά του δήμου Σκιάθου σ’ αυτό; Πώς θα χειριστεί τα προβλήματα της πολυπλοκότητας των ρυθμίσεων, ακόμη και μετά τον Ν. 4662/2020, και τις ασάφειες που δημιουργούν προβλήματα, πχ στις αρμοδιότητες κλαδέματος των δέντρων κοντά σε καλώδια, καθαρισμού οικοπέδων; Τι θα κάνει ο δήμος για τις ανεπαρκείς και υποστελεχωμένες εσωτερικές δομές σε θέματα φυσικών καταστροφών;

Ο τοπικός αναπτυξιακός σχεδιασμός του δήμου μέσα, κυρίως, από τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών πόρων. Πώς θα εκμεταλλευτεί ο δήμος Σκιάθου τους πόρους από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα; Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις θα υιοθετήσει ο δήμος, π.χ. δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών, ενίσχυση της συμμετοχής του δήμου Σκιάθου στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού;

Η οργάνωση δομών και λειτουργίας του δήμου Σκιάθου, για να εντοπίσει προβλήματα σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τι προγραμματίζει ο δήμος για την υποστελέχωση, την προβληματική ή ανύπαρκτη ψηφιοποίηση, τον κατακερματισμό της διαχείρισης προμηθειών, τις αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δήμου και την επερχόμενη κατάργησή τους, την έντονη εξάρτηση από την πολιτική ηγεσία του; Ποια η οργάνωση για τα ευρύτερα γραφειοκρατικά προβλήματα, όπως ο υπερβολικός αριθμός υπογραφών για συγκριτικά απλές διαδικασίες;

Οι πόροι προς το δήμο Σκιάθου, με τα γνωστά προβλήματα αυτονομίας, τα οποία τον καθιστούν εξαρτημένο από την κεντρική κυβέρνηση. Ποιες δράσεις και θέσεις θα αναπτύξει ο δήμος για την αύξηση των εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ); Τι διαφορετικό ζητάει και προτείνει ο δήμος για να διανέμονται με τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο εγγυημένο ποσό λειτουργικών δαπανών σε σχέση με τις αρμοδιότητες; Μέσα από ποιες θεσμικές, ελεγκτικές, οργανωτικές-διαχειριστικές καθώς και χρηματοδοτικές μεταρρυθμίσεις;

Το σύστημα εποπτείας και ελέγχου του δήμου, ως θεματοφύλακα και μέσο προστασίας των συμφερόντων του δήμου και των Σκιαθιτών. Πώς θα χειριστεί η πολιτική διοίκηση τον μηχανισμό λογοδοσίας του δήμου Σκιάθου; Είναι επαρκής η στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου; Εστιάζει στην απλούστευση των διαδικασιών και στην απλοποίηση των ελέγχων; Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης προς το πολιτικό δυναμικό των συνδυασμών για να αποφευχθούν στο μέλλον τυχόν οικονομικές ατασθαλίες;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ως πλαίσιο στο δήμο Σκιάθου. Πώς θα προσαρμοστεί σε νεότερους κανόνες για την ψηφιοποίηση; Ποιες δράσεις ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας θα γίνουν;

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων και η διασφάλιση των σχέσεων του δήμου Σκιάθου με τα άλλα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει πρόβλεψη για μια συνολική, εναρμονισμένη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση όλων των βαθμίδων της διοίκησης, στη βάση των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης;

Η ενίσχυση δεοντολογίας, διαφάνειας και απλούστευση διαδικασιών, ως παράγοντες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των Σκιαθιτών προς το δήμο. Πώς θα εξασφαλίσει ο δήμος την ενημέρωση για το πώς εκπληρώνει τον ρόλο του;  Διασφαλίζει το αν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;

Απαντήσεις στα παραπάνω δεν υπάρχουν ή κι αν υπάρχουν χάνονται στην ένταση των ημερών που κάποιοι τοξικοί τύποι επίτηδες καλλιεργούν. Είτε για να καλύψουν την αδυναμία και έλλειψη θέσεων του επικεφαλής τους και τη δική τους, είτε γιατί ο χαρακτήρας τους και το σκεπτικό τους δεν τους επιτρέπει να κάνουν διαφορετικά. Έχουμε ανάγκη έναν καλύτερο Δήμο Σκιάθου. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει κι όχι οι τοξικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις στα social media ή στην παραλία του νησιού. Επιτέλους υπάρχει η διοικητική ευελιξία να δοκιμαστούν νέες ιδέες και πρακτικές, υπάρχει και η τεχνολογική δυνατότητα. Το τελικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν και οι ικανοί έντιμοι άνθρωποι που συζητούν και απαντούν στα παραπάνω για να τους επιλέξουμε στις εκλογές;