¶íïéãìá ôùí ó÷ïëåßùí ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôçò 1çò Ëõêåßïõ. Ïé ìáèçôÝò ôïõ 1ïõ ÃÅË ðåñíïýí áðü ôçí äéáäéêáóßá ôçò èåñìïìÝôñçóçò ëßãï ðñéí ìðïõí óôéò áßèïõóåò. ÄåõôÝñá 11 ÌÜç 2020. (EUROKINISSI)

Συντριπτική η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην Δημοσκόπηση του Skiathoslife με την ερώτηση αν συμφωνούν στην απόφαση της Κυβέρνησης να μένουν εκτός μαθημάτων (ακόμα και τηλεκπαίδευσης) όσοι μαθητές δεν υποβάλλονται σε self test.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Skiathoslife.gr που ολοκληρώθηκε χθες (Σάββατο 3 Απριλίου) στις 22:30 ψήφισαν συνολικά 109 άτομα. Από αυτά οι 82 ποσοστό 75% ψήφισαν αρνητικά και οι υπόλοιποι 27 ψήφισαν ποσοστο 25% θετικά.