Σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αύριο Σάββατο 10 Απριλίου 2021, στις 10:00 π.μ., κάλεσε τα μέλη της, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της κ. Νικόλαος Λιακόπουλος για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Αποδοχή της τροποποίησης της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’», με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198), και σύμφωνα με τον ν. 4787/2021 ( ΦΕΚ 44/26-3-2021 τ. Α΄) «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

  1. Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του  άρθρου 2  της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αμέσως μετά στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί η 6η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για:

  1. Αποδοχή της τροποποίησης της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’», με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198), και σύμφωνα με τον ν. 4787/2021 ( ΦΕΚ 44/26-3-2021 τ. Α΄) «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
  2. Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του  άρθρου  2  της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
  3. Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.