Με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28-03-2021 σε δασική έκταση στην περιοχή «Κεχριών» του Δήμου Σκιάθου, από καύση γεωργικών υπολειμμάτων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου επέβαλε στον υπαίτιο της πυρκαγιάς Διοικητική Παράβαση Προστίμου καθώς και του ασκήθηκε Ποινική Δίωξη σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Κατόπιν αυτού σας επισημάνουμε τα παρακάτω :

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή από αμέλεια ο υπαίτιος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το Άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα (όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν.4619/2019) και διενεργείται εις βάρος του σχετική δικογραφία.

Επίσης επί του παραβάτη επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο (αναλόγου  χρηματικού ποσού), σύμφωνα με τα ισχύοντα της 19 / 2020 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (όπως τροποποιήθηκε με την 9α/2005 και ισχύει):

«Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το Π.Δ. 575/80 (μεταξύ αυτών και η Νήσος Σκιάθου), η καύση αγροτικών εκτάσεων (γεωργικών υπολειμμάτων) που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται σωρευτικά τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

α.- Δημιουργία ψιλής ζώνης µε άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 µέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) µέτρων.

β.- Τεμαχισμός µε άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ.– Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 µέτρα από δεντροστοιχία.

δ.- Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών µέσων για την αντιµετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκαπάνων κλπ) καθώς και οχήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και µόνον σε περιπτώσεις οµαδικών καύσεων.

Το παρόν που κοινοποιείται και στον Δήμο Σκιάθου, τον οποίο παρακαλούμε για την ενημέρωση των πολιτών για την καύση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών και των επιπτώσεων αυτής, με τον πιο πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ