Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση «Επιβλήθηκε στις 9-6-2022 στον…με έδρα… διοικητικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.ii του άρθρου 1 της αριθ. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1039) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων», για παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, επειδή μετά από δειγματοληψία του προϊόντος «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 FUELSAVE (BIO)», που διενεργήθηκε στις 28- 6-2021 στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί…– διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δείγμα βενζίνης αμόλυβδης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι το ΔΕΙΓΜΑ Α: α) περιέχει κινιζαρίνη 2,40 mg/l αντί του προβλεπομένου 3mg/l και β) έχει τάση ατμών 64,3 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 60 kPa για τη βενζίνη με προδιαγραφές θερινής περιόδου και το ΔΕΙΓΜΑ Β: α) περιέχει κινιζαρίνη 2,29 mg/l αντί του προβλεπομένου 3mg/l και β) έχει τάση ατμών 67,7 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 60 kPa για τη βενζίνη με προδιαγραφές θερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 30/010/000/3/2022/28-2-2022 Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η εν λόγω περίληψη συντάχθηκε και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013″.