Από το υπουργείο Πολιτισμού γίνεται προκήρυξη πρόσληψης οκτώ ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Στερέωση – αποκατάσταση κτιρίων και ανάπλαση – ανάδειξη λιθόστρωτων δρόμων Κάστρου Σκιάθου», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.
Η προκήρυξη αφορά σε ειδικότητες ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες.
Επίσης, το υπουργείο Πολιτισμού ζητά έναν Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και ελλείψει αυτών ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων που θα απασχοληθεί στην Ιερά Μονή Κεχριάς Σκιάθου.
Οι ενδιαφερόμενοι και για τις δύο προκηρύξεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 38222 Βόλος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, υπόψιν κ. Γούλα Ιωάννη, (τηλ. επικοινωνίας: 24210-76278), εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών, από 11-01-2023 έως 20-01-2023. Οι υποψήφιοι και στις δύο προκηρύξεις πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.