Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Χημείας των ΓΕΛ:

Κρίνονται διαβαθμισμένης δυσκολίας με τα πιο απαιτητικά ερωτήματα στο θέμα Δ.

  • Θέμα Α: Χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.
  • Θέμα Β: Μέχρι το Β3 απαιτούν καλή γνώση της θεωρίας. Το Β4 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
  • Θέμα Γ: Απλές ασκήσεις για προετοιμασμένους υποψηφίους.
  • Θέμα Δ: Τα υποερωτήματα Δ2 και Δ3 είναι απαιτητικά και χρήζουν μέγιστης προσοχής.