Τα θέματα κρίνονται στο σύνολό τους αναμενόμενα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.