Θέμα.: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της μικροσυγκοινωνίας στη Σκιάθο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 4850/2021 και όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 4951 /2022 Διακήρυξη του Δημάρχου.
Η Δημοπρασία διεξήχθη στις 12-05-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών (ΑΟΕ 11/2022) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5471/4-5-2022 έγγραφη πρόσκληση και αναδείχθηκε πλειοδότης η ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ( και της υπό σύστασης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) που συστάθηκε με το από 11/5/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό και που αποτελείται από τις παρακάτω εταιρείες:

Α) Α.Ε. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ( ΚΤΕΛ) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Β) Α.Ε. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ( ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΟΛΟΥ

Γ) Ι.ΚΕ. ΑΚΤΗ με εγγυητές τους παρακάτω:
– ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ
– ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων και ενός ευρώ (400.001,00 €)
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:
α) Το άρθρο 67 του Ν 4850/2021
β) Το Π.Δ. 967/1979
γ) Τον Ν 3463/2006

δ) Τη με αριθμό 115/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου για την διενέργεια διαγωνισμού για την παραχώρηση εκτέλεσης έργου μικροσυγκοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 4850/2021
ε) Τη με αριθμό 119/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού
στ) την αρ. πρωτ. 4951/2022 διακήρυξη
ζ) το από 12/5/2022 Πρακτικό διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
μικροσυγκοινωνίας καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
————————————————————————————————————————————————————————————————-
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, επί συνόλου τεσσάρων (4) συμβούλων, «ΥΠΕΡ» τάσσονται άπαντες οι παρόντες (4) δημοτικοί σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το 12/5/2022 Πρακτικό διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου της
μικροσυγκοινωνίας