Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Έργατικού Δυναμικού, καλεί τους υποψήφιους ωφελούμενους-ανέργους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης 100 Εποχικά Απασχολούμενων στον Τουριστικό κλάδο, να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση.

Ο ΟΑΕΔ στην προσπάθειά του για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων και των εποχικά απασχολούμενων μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τόσο στην Έλλάδα όσο και διεθνώς, στην υλοποίηση ενός Πιλοτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του, σε έναν από τους ανταγωνιστικότερους κλάδους της Έλληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουριστικός.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Κατάρτισης, απευθύνεται σε 100 εποχικά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, σε συναφή θεματικά αντικείμενα με σύγχρονα και χρηστικά εργαλεία σε περιβάλλον e-learning. Μέσω του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ επιθυμεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης απευθύνεται σε εποχικά απασχολούμενους στον τομέα του Τουρισμού που λαμβάνουν ή έλαβαν τακτική επιδότηση, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020, και αφορά 100 άτομα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 Ηλικία 18-49 ετών

 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 Γνώσεις Η/Υ (με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ)

 Γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β1 (όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ)

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

oooooo_670478047 (1)