Ο υποψήφιος δήμαρχος Βόλου κ. Νίκος Παπαπέτρος καταγγέλλει την εταιρεία
«Πανθεσσαλικό Α.Ε.» για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά του σχετικά με τη
χορήγηση εγγράφων για τις συμβάσεις που σύναψε η εταιρεία, παρότι έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την κατάθεση της έγγραφης αίτησης (Αρ.
Πρωτοκόλλου…).
Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη εταιρεία συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βόλου το 2022, με βασικό μέτοχο τον Δήμο Βόλου σε ποσοστό 90,5%. Σκοπός της
εταιρείας είναι η χρήση και η εκμετάλλευση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, που το είχε
παραχωρήσει στον Δήμο Βόλου η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», με σύμβαση
παραχώρησης από τις 27.05.2021 και ο Δήμος Βόλου στη συνέχεια το παραχώρησε στην
εταιρεία «Πανθεσσαλικό Α.Ε.»
Με έγγραφη αίτησή του, ο κ. Παπαπέτρος ζήτησε να του χορηγηθούν τα ακόλουθα
έγγραφα:
Α) η τελευταία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Πανθεσσαλικό Α.Ε.»,
δεδομένου ότι η θητεία της προηγούμενης Διοίκησης είχε λήξει και δεν φαίνεται αναρτηθείσα
στο ΓΕΜΗ νέα απόφαση περί της σύνθεσης και συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Β) τη σύμβαση με την οποία η εταιρεία «Πανθεσσαλικό Α.Ε» παραχώρησε τη χρήση του
Πανθεσσαλικού γηπέδου, με σχέση μίσθωσης, στο σωματείο με την επωνυμία «Βόλος Νέος
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος (ΑΦΜ 090408886) για την αθλητική περίοδο 2023-2024.
Γ) τη σύμβαση υπομίσθωσης με την οποία το ανωτέρω ερασιτεχνικό «Βόλος Νέος
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος (ΑΦΜ 090408886) προχώρησε σε παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου, για την ίδια περίοδο, με σχέση υπομίσθωσης, στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμίας «Βόλος ΝΠΣ ΠΑΕ» (ΑΦΜ: 907043200).
Ο κ. Παπαπέτρος ζητούσε να του χορηγηθούν τα έγγραφα εντός προθεσμίας 5 ημερών,
με την επισήμανση ότι «σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως να του δοθεί απάντηση» και, επίσης,
ότι «ως άρνηση θα εκληφθεί και η πάροδος της συγκεκριμένης προθεσμίας, χωρίς απάντηση».
Με αφορμή την άρνηση της εταιρείας να χορηγήσει τα στοιχεία, ο κ. Παπαπέτρος
επανέλαβε ότι βασική προγραμματική θέση της «Συμμαχίας για τον Βόλο» είναι η διαφανής
διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων και ιδίως της δημοτικής περιουσίας, των δημοτικών
συμβάσεων και αναθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για
την αποκάλυψη κάθε πτυχής αυτής της υπόθεσης.