Η πρόταση των δύο παρατάξεων εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ενώ με την απόφαση δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξανδρος Στέλλας, Μαρία Αγάλλου, Δημήτριος Σκιάνης, Θ. Μαλαματένιος, Μ. Καλογιάννης, Χ. Φλωρούς, Αικ. Καλογιάννη, Αλεξ. Αναγνώστου. Οι τροποποιήσεις που πρότειναν οι δύο παρατάξεις στο σχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή, αφορούσαν στο σκέλος των εξόδων, καθώς στα έσοδα δεν μπορεί να προταθεί καμία αλλαγή εφόσον καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ.
Σύμφωνα με την πρότασή τους, ο προϋπολογισμός των εξόδων διαμορφώνεται ως εξής: 8.060 ευρώ για υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 5.000 για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων, 4.000 για οδοιπορικά έξοδα στο εσωτερικό και 2.000 στο εξωτερικό, αλλά και 3.000 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα τρίτων.

Επίσης στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 10.000 ευρώ για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, 3.000 για δαπάνες εκτύπωσης, 4.000 για τις δαπάνες εκθέσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό, ίδιο ποσό για δεξιώσεις και εθνικές γιορτές, 6.000 για δαπάνες επιμόρφωσης του προσωπικού, 10.000 για συντήρηση και επισκευή κτιρίων, 2.000 για συντήρηση μηχανημάτων, 5.000 για δαπάνες καθαρισμού, 3.660 για προμήθεια βιβλίων για τη δανειστική βιβλιοθήκη, 24.800 ευρώ για παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών, αλλά και 24.8000 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος.