¸ëåã÷ïé áðü êëéìÜêéï ôïõ ÅÏÄÕ óôï óõãêñüôçìá ôïõ 2ïõ êáé 3ïõ Ãõìíáóßïõ ÐñÝâåæáò ðñïêåéìÝíïõ íá ëÜâåé äåßãìáôá áðü ôïõò åêðáéäåõôéêïýò áëëÜ êáé üóïõò åñãÜæïíôáé óôï ó÷ïëåßï, ôçí Ôñßôç 3 Íïåìâñßïõ 2020. Ï ÅÏÄÕ êëÞèçêå Ýðåéôá áðü êñïýóìáôá êïñïíïúïý ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí óå åêðáéäåõôéêü êáé Ýíáí ìáèçôÞ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι 3.038 νέα κρούσματα του και 38 θανάτους. Διασωληνωμένα είναι 336 άτομα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Σήμερα ανακοινώνουμε 3038 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 69675, εκ των οποίων το 54.1% άνδρες.

4601 (6.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 18334 (26.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

336 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 100 (29.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 81.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 362 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 38 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 997 θανάτους συνολικά στη χώρα. 399 (40.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 96.9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.