Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης και για τους δύο κλάδους ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ με τα κεφάλαια που θα δοθούν να κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τα έξοδα της επιχείρησης.Για τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης,που θα ξεκινά από τα 4.000 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 17.000 ευρώ θα αποτελέσει η μείωση του τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.
Επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τους εξής ΚΑΔ:
– 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
– 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
– 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
– 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση, είναι:
– να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
– να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ, ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους τέσσερις παραπάνω επιλέξιμους ΚΑΔ
– να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
– το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τού έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019
– να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης
– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Η εταιρεία Brain Ανάπτυξη Ε.Π.Ε στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των χώρων αυτών, αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή φακέλου για τη σχετική επιδότηση. Για την άμεση εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2421313990 και 2421313967 και στη διεύθυνση Κ. Καρτάλη 1, 4ος όροφος.