Αντικείμενο της μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης είναι η διερεύνηση των συνθηκών που σχετίζονται με την εκδήλωση της κατολίσθησης, η σύνθεση – αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων για τη σταθεροποίηση της κατολίσθησης.
Η μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης εκπονείται γενικά σε τρία στάδια: προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη και οριστική μελέτη. Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης εκπονείται εφόσον ζητηθεί από τον Κύριο του Έργου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το στάδιο της προμελέτης είναι δυνατόν να παραληφθεί.
Στη δεδομένη περίπτωση η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο Οριστικής Μελέτης  Αποκατάστασης & σταθεροποίησης κατολίσθησης.

Απο την κατολίσθηση στις 12 Μαρτίου 2020

Κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020 στην παραλία «ΛΑΛΑΡΙΑ» παρουσιάστηκε κατολισθητικό φαινόμενο σε απόσταση 80μ από το ΔΒΔ/κο άκρο της.
Ο Δήμος Σκιάθου ενημέρωσε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3383/13-03-2020 την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία με την σειρά της ενεργοποίησε το μνημόνιο που έχει συνάψει με το Ι.Γ.Μ.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εκτιμηθεί το φαινόμενο.
Σε συνέχεια της αυτοψίας από το Ι.Γ.Μ.Ε. κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1426/06-08-2020 έγγραφο στο οποίο γίνεται εκτενή αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της παραλίας, ενώ παράλληλα δίνει και κατευθύνσεις για την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών και μελετών.
Επιπλέον και κατά τον μήνα Ιούλιο του 2022 σημειώθηκε δεύτερο κατολισθητικό φαινόμενο περίπου στο ίδιο σημείο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν είναι κατά κανόνα επιφανειακές με τα προϊόντα κατολίσθησης να προέρχονται από το μανδύα αποσάθρωσης και από μεταφορά υλικών από την ανάντη περιοχή, κατά κύρια πιθανότητα ως συνέπεια έντονων βροχοπτώσεων. Στην ανατολική πλευρά της παραλίας, ο βραχώδης σχηματισμός είναι ιδιαίτερα συμπαγής και δεν εμφανίζει κατολισθητικά φαινόμενα (τα φαινόμενα βραχοπτώσεων, στα οποία γίνεται αργότερα αναφορά δεν εντάσσονται στα κατολισθητικά). Στο μέσο της παραλίας εμφανίζονται δύο περιοχές, οι οποίες τροφοδοτούνται από υλικά της ανάντη ζώνης, ενώ και στη δυτική πλευρά της παραλίας εμφανίζονται επίσης δύο περιοχές οι οποίες επίσης τροφοδοτούνται από την ανάντη περιοχή μέσω διαμορφωθείσας χοάνης. Πέραν της
αποτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης, η έντονη κλίση ανάντη της παραλίας, η οποία υπερβαίνει τις 45ο, είναι σε θέση να προκαλέσει βραχοπτώσεις (σχετικά ίχνη παρατηρούνται στην παραλία).
Τα διαθέσιμα στοιχεία για την αποτίμηση των ανωτέρω επιπτώσεων περιορίζονται στις επιτόπου παρατηρήσεις,  δεδομένου ότι η διεξαγωγή δειγματοληπτικών γεωτρήσεων είναι πρακτικά αδύνατη για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. Ως μόνη δυνατή προς εφαρμογή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του εύρους της επικινδυνότητας στην περιοχή απομένει αυτή της αντίστροφης ανάλυσης. Αρχικό στάδιο της ανωτέρω μεθοδολογίας αποτελεί ο
προσδιορισμός της γεωμορφολογίας της εξεταζόμενης περιοχής και της γεωλογική δομή των σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής. Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των στρώσεων του υπεδάφους προσδιορίζονται με αριθμητική διαδικασία αντίστροφης ανάλυσης για την ανίχνευση του μηχανισμού κατολίσθησης (προσδιορισμός της γεωμετρίας της επιφάνειας ολίσθησης). Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικές εγκάρσιες τομές
ανάλυσης ευστάθειας (θα απαιτηθεί η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής με απόδοση σε ορθοφωτοχάρτη).

Οι αναλύσεις ευστάθειας θα καλύπτουν όλη την περιοχή και θα πραγματοποιηθούν τόσο με εφαρμογή κατάστασης οριακής ισορροπίας όσο και με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σύζευξης κινηματικών και εντατικών μεγεθών στις περιοχές με το μεγαλύτερο δυναμικό εκδήλωσης κατολίσθησης. Πέραν των αναλύσεων ευστάθειας θεωρείται απαραίτητη η διεξαγωγή αναλύσεων βραχοπτώσεων στις ζώνες με πολύ απότομες κλίσεις (δυτική και ανατολική ζώνη της παραλίας), όπου το συμπαγές του βραχώδους σχηματισμού αποτρέπει την εκδήλωση κατολίσθησης, η απότομη κλίση εντούτοις είναι δυνατόν να οδηγήσει σε βραχοπτώσεις με σημαντική αναπήδηση.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπιμότητα του έργου αποτελεί η άρση επικινδυνότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση από επισκέπτες και λουόμενους. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών θα επιτραπεί ο προσδιορισμός των ζωνών υψηλής επικινδυνότητας, οι οποίες θα σημανθούν ώστε να αποφεύγεται η προσέγγιση τους από τους λουόμενους ή άλλους επισκέπτες.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των απαιτούμενων μελετών είναι 75 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 37.126,22