Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους
ελαιοκαλλιεργητές ότι με βάση τις μετρήσεις δακοσυλλήψεων, το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου
και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία) κρίνεται
απαραίτητο στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας η διενέργεια δολωματικού
ψεκασμού για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές
Δημοτικών Κοινοτήτων / Τοπικών Κοινοτήτων (Δ..Κ../Τ..Κ.) της Π.Ε. Μαγνησίας, που εξακολουθούν
να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις καρποφορίας και στις οποίες συνεχίζεται η εφαρμογή του
προγράμματος δακοκτονίας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται αυτές στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας : Ελαιοκομικές περιοχές και ημερομηνίες έναρξης διενέργειας δολωματικού ψεκασμού

Ανάδοχος φορέας διενέργειας δολωματικού ψεκασμού
Αγροτικός Συνεταιρισμός ΠηλίουΒ. Σποράδων Χατζηγεωργίου Τιμολέων
Ελαιοκομικές περιοχές διενέργειας δολωματικού ψεκασμού Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού Ελαιοκομικές περιοχές διενέργειας δολωματικού ψεκασμού Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού
Δ.Κ. Αγριάς, Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων, Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων, Τ.Κ. Καλών Νερών,  Τ.Κ. Συκής και Τ.Κ. Ξινόβρυσης 09/10/2023 Δ.Κ. Διμηνίου, Τ.Κ. Κεραμιδίου, Τ.Κ. Πτελεού, Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και Τ.Κ. Αχιλλείου 09/10/2023

 

Αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τοποθεσιών διενέργειας του δολωματικού ψεκασμού
για κάθε μια ελαιοκομική περιοχή αναρτάται την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του ψεκασμού (ή
το αργότερο αυθημερόν) με φροντίδα του ανάδοχου οικονομικού φορέα στον πίνακα ανακοινώσεων
του οικείου δημοτικού καταστήματος και σε κεντρική θέση του χωριού, με σκοπό την έγκαιρη
ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον επικείμενο ψεκασμό. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει τα τοπωνύμια της ελαιοκομικής περιοχής, στα οποία θα κινηθούν ταπεζοπόρα συνεργεία και τα μηχανοκίνητα συγκροτήματα ψεκασμού κάθε ημέρα μέχρι την
ολοκλήρωση του συνολικού αριθμού ημερών της διάρκειας εφαρμογής του ψεκασμού.
Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των
περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους από τα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την
αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα. Εξαιρούνται της
εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού τα πιστοποιημένα βιολογικά ελαιοκτήματα, υπό την
προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες/κάτοχοί τους έχουν έγκαιρα δηλώσει αυτά στην Υπηρεσία μας.
Επίσης, καλούνται οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των
ποιμνίων τους και των μελισσιών τους.
Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή του δολωματικού
ψεκασμού του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους
χώρους προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α.
6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).