Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους (παράσταση κ.λ.π. δικονομικές πράξεις) από τις δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου (πολιτικές-διοικητικές), στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο ενάγει, ανακόπτει, εκκαλεί, αιτείται ή προσφεύγει, κατά τις δικασίμους της 1ης και 2ας Ιουνίου 2022 αποφάσισε σήμερα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του  Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

Όπως εξηγεί η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου η απόφαση ελήφθη κατόπιν της από 29.05.2022 σχετικής Απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ε., που ασχολήθηκε με το προωθούμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022.

Σχετικά, γίνεται μνεία ότι:

Το δικηγορικό σώμα, με πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας, έχει εκφράσει ήδη την έντονη αντίθεσή του σε συγκεκριμένες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και ιδίως αυτών που προβλέπουν:

α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους.

β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής, κατά το μέρος που οδηγούν στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου κατά παράβαση της κείμενης συνταγματικής δικαιοταξίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ιδιαίτερα ότι τυχόν κατάργηση της προφορικότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο συνιστά κατάφωρη παραβίαση της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα δημοσιότητας της δίκης αλλά και των κανόνων περί δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΣΔΑ.

γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων , που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Αποχή έως τις 15 από τις  υποθέσεις του άρθρου 187

Ακόμη, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου – σε συνέχεια της από 18.05.2022 Απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων με την οποία εκφράστηκε η καθολική αντίδραση του σώματος στην προσθήκη της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ και προτάθηκε η στοχευμένη αποχή από τις σχετικές ποινικές υποθέσεις και της από 26.05.2022 Εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων Δ.Σ.Ε. -, με την από 30.05.2022/2ο Θέμα  Απόφασή του,  αποφάσισε την αποχή των μελών του από ποινικές υποθέσεις πρώτου (α’) βαθμού δικαιοδοσίας, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), είτε κακουργηματικού είτε και πλημμεληματικού χαρακτήρα, από Τετάρτη 01.06.2022  μέχρι και Τετάρτη 15.06.2022.

Εξαιρούνται οι υποθέσεις που τελούν υπό παραγραφή (ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό), ή όπου υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρατούνται προσωρινά και για τους οποίους εξαντλείται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια Συλλόγου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.