Την ενίσχυση του τζίρου έως 7000 ευρώ ανά επιχείρηση εξήγγειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, με το νέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Στο νέο σχεδιασμό του ΑΝΑΣΑ ΙΙ λάβαμε υπόψη μας όλες τις επισημάνσεις που μας υποβλήθηκαν από θεσμικούς φορείς ή και επιχειρήσεις.  Λάβαμε υπόψη μας ότι αρκετοί ΚΑΔ ήταν εκτός ΑΝΑΣΑ 1 ενώ θα έπρεπε να στηριχτούν και ότι επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζομένων ή και αυτοαπασχολούμενοι, είχαν τουλάχιστον χαμηλή βαθμολογία στο ΑΝΑΣΑ

1. Επίσης, θεωρήσαμε πως πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν έως το δυνατόν πιο πρόσφατα τη δραστηριότητά τους (το ΑΝΑΣΑ Ι είχε έως τέλος 2019 έναρξη για τις επιχειρήσεις), και σκεφτήκαμε ότι οφείλουμε να έχουμε αντικειμενικά αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία. Λάβαμε υπόψη μας ότι εντός 2021 οι επιχειρήσεις που πήραν ενίσχυση Covid – 19, οφείλουν να την αντιστοιχίσουν με συγκεκριμένες δαπάνες κίνησης στα φορολογικά τους στοιχεία. ( οι έλεγχοι επιβεβαίωσης για το ΑΝΑΣΑ 1 θα γίνουν μέσα στο 2022 και όπως προβλέπεται είναι με ποινή καταλογισμού)» αναφέρει ο Κώστας Αγοραστός ενώ συμπλήρωσε πως σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ ταυτοποιήθηκαν οι πληττόμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία.

 

«Προχωράμε εντελώς αντικειμενικά και με γρήγορες διαδικασίες, για επιχορήγηση με συγκεκριμένο  ποσό αναλόγως της μείωσης. Δεν υποκαθιστούμε τους κεντρικούς πόρους. Συμπληρώνουμε μετά από πλήρη συνεργασία και αξιολόγηση στοιχείων, την στήριξη των επιχειρήσεων, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Αποκλειστικό κριτήριο για την ένταξη των επιχειρήσεων θα είναι η μείωση τζίρου ενώ από το πρόγραμμα αποκλείονται οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο ΑΝΑΣΑ Ι.

Ειδικότερα η δράση αφορά στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα), διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, που εντάσσεται στα «πληττόμενα» βάση ΚΥΑ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας covid-19,  δεν εντάχθηκαν στο «ΑΝΑΣΑ Ι» (προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω covid-19), και έχουν μείωση κύκλου εργασιών ως εξής :

Α) Οι «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε  σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019,  και

Β) Οι «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, θεωρείται ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.

Ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Η Δράση αφορά σε Επιλέξιμους  Κ.Α.Δ. ως ορίστηκαν πληττόμενοι από την κρίση covid-19 και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί.   Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€.

Ειδικότερα, το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής :

– Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000€, χωρίς να τίθεται περιορισμός για το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπόψη Δράσης-Πρόσκλησης έναντι εξόδων τους στο 2020,

– Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , το ποσό ορίζεται ως εξής :

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% Μείωση τζίρου άνω του 80% (και έως 100%)
2.000  3.500  5.000  7.000 

με την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)