Αναχωρεί ένα C-130 με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα – Περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό για τους άμαχους

Ïðôéêü õëéêü áðü ôçí öüñôùóç óêçíþí óå áåñïóêÜöïò C – 130 ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óôï Áåñïäñüìéï ôçò ×ßïõ êáé ôçí ÜöéîÞ ôïõ óôï Áåñïäñüìéï ôçò ÌõôéëÞíçò ãéá ôçí êÜëõøç áíáãêþí ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ìåôÜ ôçí ðõñêáãéÜ ðïõ îÝóðáóå óôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò óôç Ìüñéá.(EUROKINISSI/ÃÅÅÈÁ)

Σε λίγη ώρα αναμένεται να αναχωρήσει από την Ελλάδα αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας, όπου περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Η αποστολή οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και προσπάθειες για την διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης (το συντομότερο δυνατό) και σε ανοιχτή γραμμή βρίσκονται Αθήνα -Λευκωσία-Παρίσι.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας σε συντονισμό με διεθνείς οργανισμούς και ιδίως τον ΟΗΕ, αλλά και με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι για την χώρα μας είναι σημαντικό και κορυφαία προτεραιότητα η προστασία των αμάχων και η διάνοιξη διαδρόμων αλληλεγγύης για την μεταφορά ωφέλιμης και αποτελεσματικής βοήθειας στους αμάχους.

«Για την Ελλάδα οι νεκροί δεν έχουν εθνικότητα», έχει δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.