Ἡ βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ πόλις τῆς Θεοτόκου, ἡ λατρευτὴ Κωνσταντινούπολις, ἔμελλε νὰ πέσῃ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀλλοπίστων. Προσκυνήσατε πάντες οἱ Ἕλληνες τὴν ἀνάμνησιν ταύτην, ἐνόσῳ αὕτη δὲν ἐξηλείφθη ἀκόμη. Διότι εἶναι ἀνάμνησις μόνον καὶ οὐχὶ πλέον ἐλπίς. Δὲν ἐνθυμοῦμαι τίνος λαοῦ παροιμία λέγει: «Ἡ ἐλπίς ἦτο καλή, ἀλλ᾽ ὁ ὄνος τὴν ἔφαγεν». Ἀγνοῶ ποῖος ὄνος ἔφαγε τὴν ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων. Ὅπως καὶ ἂν ἔχῃ τοῦτο, πταίουσιν οἱ Ἕλληνες, οἵτινες ἐπέτρεψαν εἰς τὸν ὄνον νὰ τὴν φάγῃ. Ἀλλὰ ταῦτα περιττά…