Χορήγηση αδιάθετων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το 2017

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ανακοινώνονται τα εξής:

Με την αρίθμ. 24/247/16-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνεται η χορήγηση με κλήρωση των πενήντα δύο (52) αδιάθετων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του έτους 2016, κατά το έτος 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων  – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (Διοικητήριο – Ιωλκού – Αναλήψεως – Βόλος – 1ος όροφος – γραφεία 118 και 123) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 23/03/2017 έως 28/04/2017, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούμε στην προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία.

 

  1. Αίτηση (Συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου της υπηρεσίας).

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφερομένου/ης, όπου

θα δηλώνεται ότι: «δεν κατέχω ούτε εγώ ούτε ο/η σύζυγός μου ούτε τα τέκνα μου

άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

 

  1. Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.

 

  1. Αποδεικτικά στοιχεία της επικαλούμενης στην αίτησή τους ιδιότητα:

 

α)  Οι ανάπηροι, πιστοποιητικό αναπηρίας.

 

β)  Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης.

     

γ)   Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική

αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες

και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

 

δ)   Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται

από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας

Ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

 

ε)   Οι Έλληνες Ρομά, επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και

βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

 

στ)  Τα απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση,

       πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα – οργανισμού.

 

ζ)   Οι ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄82), βεβαίωση του

Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής

«περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», μαζί με το απόκομμα επιταγής

πληρωμής της συντάξεως  του τελευταίου μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης αυτής.

 

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για τα εισοδήματα του τελευταίου έτους.

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

  1.   Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας 2421-3-52526 και 2421-3-52521.