Την απευθείας ανάθεση στην «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Μονοπάτια της Ελλάδας (paths of Greece)», της υπηρεσίας για την ανάπτυξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Σκιάθου, έναντι του ποσού των 24.676,00 ευρώ. αποφάσισε η οικονομική υπηρεσια του Δήμου και ο Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος με ανάρτηση στην Διαύγεια
Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως την ημέρα που και θα ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες για την
ανάπτυξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Σκιάθου και σε κάθε περίπτωση εντός 9 μηνών.
Γ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 24.676,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6431 τίτλο «ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ν.Τ