ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Συμμετοχή στην 2η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου έτους 2021, με τηλεδιάσκεψη κάνοντας χρήση της υπηρεσίας e-presence (ΚΥΑ 429/12.3.20),Β΄850,9413/6.5.20, Β΄1704, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)

Ημερομηνία συνεδρίασης 03-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Πρόσκληση: 625/29-01-2021

Γνωστοποίηση ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 02/2021 απόφαση της Ο.Ε)

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

2 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετ.η υπ΄αριθ.09/2021 απόφαση Ο.Ε)

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ

3 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 (σχετ.η υπ΄αριθ.01/2021 απόφαση Ε.Ε)

 

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ Προκειμένου να επισκευαστεί επιτέλους ο δρόμος Αγ. Κωνσταντίνου.

 

4 Αποδοχή – κατανομή επιχορηγήσεων. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 (σχετ.η υπ΄αριθ.10/2021 απόφαση Ο.Ε)

 

Ως προς τα έσοδα και την αποδοχή χρημάτων ψηφίζουμε ΥΠΕΡ. Ως προς τα έξοδα ψηφίζουμε ΚΑΤΑ διότι κατά την γνώμη μας όταν υπάρχει εγγραφή εσόδων η κατανομή στα έξοδα πρέπει να γίνεται μόνο για τον σκοπό αυτόν. Να εγγράφονται δηλαδή οι κωδικοί των συγκεκριμένων επιχορηγήσεων. Να μην εμπλέκονται άλλοι κωδικοί σ’ αυτές τις αναμορφώσεις ώστε να υπάρχει πλήρης και ξεκάθαρη οικονομική εικόνα.

Επίσης για την υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα “ΤΡΙΤΣΗΣ” εγγράφονται στον προϋπολογισμό 44.000euro αυτό αποτελεί υπερβολικό  κόστος διότι οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες και άρα θα είναι  αναπόφευκτο το να καλυφθούν από τα ταμειακά έσοδα του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία άλλωστε διαθέτει ήδη  5 αξιόμαχα μόνιμα στελέχη, ενώ η διοίκηση του Δήμου έχει μεριμνήσει και έχει  προσλάβει και 2 επιπλέον ειδικούς συνεργάτες ώστε τα τεχνικά δελτία να μπορούν κάλλιστα να  συνταχθούν από την αρμόδια  Υπηρεσία του Δήμου η οποία είναι  σίγουρο ότι  διαθέτει την απαραίτητη και βασική  τεχνογνωσία συμπλήρωσης των σχετικών δελτίων και δεν χρειάζεται να απαξιώνεται και να παροπλίζεται από ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες. 

5 Ανάληψη από τον Δήμο Σκοπέλου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της επέκτασης της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Σκοπέλου.

 

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

6 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Σκοπέλου έτους 2021 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 01/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σκοπέλου)

Η παράταξη μας στηρίζει την τουριστική προβολή όσο αφορά την συμμετοχή της Σκοπέλου στις διάφορες εκθέσεις του 2021  και οπουδήποτε άλλου εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα στήριξης της προβολής από το Δήμο Σκοπέλου. Και μόνο μ αυτή την προϋπόθεση. Το πρόγραμμα όμως δεν είναι κοστολογημένο. Δεν υπάρχει στην εισήγηση οικονομικό αντικείμενο. Εμείς συμφωνούμε σε όλες αυτές τις δράσεις. Δεν έχουμε όμως κοστολογημένη αποτύπωση.

1)       Θα μπορούσατε να μας δώσετε το περσινό κόστος των δράσεων και την απόδοση που έφεραν στον τουρισμό της περσινής σεζόν; 2) Ποια ήταν η αποτύπωση κόστους – οφέλους πέρσι και ποια θα είναι φέτος;  3) Πως σκοπεύετε φέτος να υποστηρίξετε τους επαγγελματίες αφού ξέρουμε όλοι ότι θα είναι μία δύσκολη χρονιά και θα υπάρχει χαμηλή ζήτηση καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών υπηρεσιών λόγω COVID-19 ; 4) Έχει προβλέψει η Δημοτική Αρχή κονδύλι ενίσχυσης του τοπικού τουριστικού κλάδου ; Μέσα στο πρόγραμμα αναφέρετε ότι για την ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου θα χρειαστούν 3-4 χρόνια. Ποια μέτρα θα πάρετε για την ενίσχυση του τοπικού τουριστικού κλάδου που δεν είναι μόνο τα οικονομικά είναι και άλλες δράσεις (ενημέρωση εκπαίδευση κ.λ.π)  Εμείς ζητήσαμε μείωση των τελών να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες και οι πατριώτες μας γενικά, λόγω της κατάστασης, όπως έκαναν όλοι σχεδόν οι Δήμοι της χώρας και δεν το δεχτήκατε. Το τουριστικό προϊόν δεν είναι ανεξάρτητο από το εργατικό-υπαλληλικό του δυναμικό. Σε καμία ερώτηση δεν πήραμε απάντηση. Το πρόγραμμα λοιπόν να έρθει τεκμηριωμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη μας να είστε σίγουροι ότι θα αποφασίσει με γνώμονα το καλό των Σκοπελιτών όπως ξεκάθαρα και σταθερά κάνει πάντα.

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ.

7 Αίτηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου.

Τα σχολεία μας πρέπει πάντα να τα ενισχύουμε. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

8 Αίτηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου.

Τα σχολεία μας πρέπει πάντα να τα ενισχύουμε. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ 

9 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου ( κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4608/2019) για το έτος 2021 (σχετ. η υπ΄αριθ.1/2021 απόφαση της σχολικής επιτροπής)

Πρέπει να βοηθηθούν οι Σχολικές Επιτροπές από τον Δήμο. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

10 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου ( κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4608/2019) για το έτος 2021 (σχετ. η υπ΄αριθ.1/2021 απόφαση της σχολικής επιτροπής)

Πρέπει να βοηθηθούν οι Σχολικές Επιτροπές από τον Δήμο. Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

11 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σκοπέλου, ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81), έτους 2021

Μετά από κλήρωση.  Τακτικά ΒΑΦΙΝΗΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΡΙΝΗ Σ. Αναπληρ. ΠΑΤΣΗΣ Ρ. ΡΟΔΙΟΣ Β.

12 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) έτους 2021.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.

13 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) έτους 2021

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης

14 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) έτους 2021.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης .

15 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων & συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2021.

Μετά από κλήρωση. Τακτικά. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δ. ΒΑΦΙΝΗΣ Ν. Αναπλ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Α. ΚΑΡΒΕΛΗ Σ.

16 Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων Μετά από κλήρωση για την συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81), έτους 2021.

Μετά από κλήρωση. Τακτικά ΒΑΦΙΝΗΣ Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Α. Αναπλ. ΚΟΥΚΟΡΙΝΗ Σ. ΞΗΝΤΑΡΗΣ Α.

17 Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου μέσω Κ.Η.Σ.Κ. και για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών μέσω του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2021.

Μετά από κλήρωση. Τακτικά ΠΑΧΗΣ Η. ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ Ε, Χ. ΓΟΥΛΑΣ Γ. Αναπλ. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ Α. ΣΟΥΛΗ Α. ΠΡΟΒΙΑ Α.

18

 

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων 2021

Μετά από κλήρωση. Τακτικό ΠΑΤΣΗΣ Ρ. Αναπλ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΝΗ Σ.

 

 

19

Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων, των παραλιακών χώρων νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης .

20 Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων 

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.

21 Συγκρότηση επιτροπής θεμάτων που αφορούν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.

22 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.

23 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.

24 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της συγκρότησης.

25 Εξέταση της υπ΄αριθ. 7/24-01-2021 αίτησης του Κέντρου Μελετών Νήσου Σκοπέλου με θέμα Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.Ο πολιτισμός είναι το οξυγόνο της κοινωνίας.

Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημήτριος Κ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σπυριδούλα Ι.ΚΑΡΒΕΛΗ

Ρηγίνος Β.ΠΑΤΣΗΣ

Κωνσταντίνος Π.ΛΕΜΟΝΗΣ

Ηλίας Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Ευάγγελος Γ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ