1.144 έργα προϋπολογισμού 1,6 δις € στον απολογισμό της Περιφέρειας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον απολογισμό της Περιφερειακής αρχής. Ο απολογισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και θα επισημανθεί ότι σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν νέα έργα, ενώ εκπονήθηκαν μελέτες νέων έργων έτσι ώστε να υπάρχει ωριμότητα ένταξης είτε στην νέα προγραμματική περίοδο, είτε να χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται:

Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν, αποπληρώθηκαν, υλοποιούνται και παραδίδονται 1.144 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δις € σε όλους τους τομείς (υποδομές, αγροτικός, τομέας, εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια, περιβάλλον, αθλητισμός) από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το 2016 και παρά την εμπλοκή στη διαδικασία των διαγωνισμών των δημοσίων έργων, λόγω της αλλαγής στη νομοθεσία εντάχθηκαν και υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 131.453.090,1 ευρώ από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν, αποπληρώθηκαν, υλοποιούνται και παραδίδονται 539 έργα συνολικού προϋπολογισμού 763.107.600,79 € στον τομέα των συγκοινωνιών από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτά αφορούν έργα κατασκευής οδών, γεφυρών, παρακάμψεων οικισμών, έργα συντήρησης πινακίδων, σήμανσης – επισκευής στηθαίων, επισκευής κιγκλιδωμάτων, διαγράμμισης, καθαρισμού κρασπέδων – νησίδων, αποχιονισμού, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού, συντήρησης οδοστρώματος, διαμόρφωσης αγροτικών οδών και αντιπυρικών ζωνών, διαμόρφωσης και καθαρισμού κοιτών ποταμών.

Ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται και παραδίδονται 67 έργα συνολικού προϋπολογισμού 146.757.703,77 € στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτά αφορούν έργα μεταφοράς νερού, επέκτασης δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, υδρευτικές γεωτρήσεις κ.α.

Ολοκληρώνονται και παραδίδονται 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 153.463.667,09 € στον τομέα της εκπαίδευσης από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στην εκπαίδευση. Αυτά αφορούν νηπιαγωγεία, σχολεία, ειδικά .σχολεία και τμήματα ένταξης ΑΜΕΑ, γυμνάσια- λύκεια, ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Χρηματοδοτήθηκε κάθε πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο των προσκλήσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Τα έργα που εντάχθηκαν στον τομέα της υγείας, της πρόνοιας και των κοινωνικών υποδομών είναι 58 έργα συνολικού προϋπολογισμού 50.310.744,26 €.

Το 2016 στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας χορηγήθηκε σε 1011 άτομα συνολική  δαπάνη 4.156.115,47 €

Υλοποιήθηκαν 69 έργα διαχείρισης και διανομής ποσίμου νερού, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών, έργα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε οικισμούς συνολικού προϋπολογισμού 95.309.975,22 €.

 

Υλοποιήθηκαν έργα προσβασιμότητας προς ΧΥΤΑ – ΣΜΑ, με στόχο την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των απορριμματοφόρων οχημάτων και τη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς διέλευσής τους προς τον ΧΥΤΑ – ΣΜΑ, αλλά και έργα επέκτασης των υφιστάμενων ΧΥΤΑ στη Λάρισα, στο Βόλο και τα Τρίκαλα συνολικού προϋπολογισμού 19.013.187,84 €.

Μέσα το 2016 εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 3.301.988,35 € σε 37 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας .

Το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε το 2016 για αποκαταστάσεις από θεομηνίες – αποχιονισμούς ήταν 8.418.271 € και για προμήθεια άλατος 1.081.658 €.

Ο Προϋπολογισμός των Δράσεων που εξειδικεύθηκαν εντός του 2016 ανέρχεται σε 51.572.402 € που αντιστοιχεί στο 12,85% των πόρων του Περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας.  Αθροιζόμενος με τον προϋπολογισμό των Δράσεων που εξειδικεύτηκαν εντός του 2015 ανέρχεται σε 195.786.371 €, ήτοι σε ποσοστό 48,8% των πόρων του ΠΕΠΘ.

Εγκρίθηκε στις 11/12/2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € (4,7 δις € κοινοτική συμμετοχή), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις €.