Τα τρία δημοτικά συμβούλια των Σποράδων πραγματοποίησαν χθες την πρώτη κοινή τους συνεδρίαση και αποφάσισαν να απαιτήσουν την εκλογή χωρικού αντιπεριφερειάρχη από τα τρία νησιά υποστηρίζοντας πως ο εντεταλμένος σύμβουλος δεν επαρκεί ως θεσμική ιδιότητα για την προώθηση της λύσης των προβλημάτων. Επίσης αποφασίστηκε να προχωρήσουν στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας Δήμων περιφερειακής ενότητας Σποράδων.
Στην ουσία είναι μια οργανωμένη εταιρεία με γενική συνέλευση και διοικητικό συμβούλιο, η οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται κοινοτικά προγράμματα και να προσλαμβάνει προσωπικό, όπως μηχανικούς για τεχνικά έργα.
Την πρόταση κατέθεσε ο δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσσης και έγινε αποδεκτή από τους κ.κ. Βαφίνη και Τζούμα.
Το Δίκτυο θα είναι μια μορφή τοπικής εταιρικής σχέσης των νησιών με σκοπό τη συνεργασία των Φορέων που συμμετέχουν σε αυτό για την προετοιμασία και την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Οι χώροι πληροφόρησης, τα μουσεία, οι διαδρομές και τα μονοπάτια, τα τοπικά προϊόντα και οι υπηρεσίες, όπως και οι επιμέρους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα εξυπηρετούν την κοινή αυτή αντίληψη, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζονται μεταξύ τους αθροίζοντας συνολικά ένα «μεγάλο» και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, όπου η θάλασσα αποτελεί τον δρόμο επικοινωνίας, αλλά και τη βάση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Το δίκτυο θα εκπονήσει ένα νέο τοπικό πρόγραμμα το οποίο συνοψίζεται στα παρακάτω βασικά σημεία παρέμβασης:

Τη δημιουργία και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών υποδομών, ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθεί η παραγόμενη ποσότητα, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Την αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Την επικέντρωση και σε άλλες μη παραδοσιακές μορφές τουρισμού.

Την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας.

Την ανάδειξη και ενίσχυση των ιδιαίτερων στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε νησιού.

Χθες, που αποφασίστηκε η διεκδίκηση χωρικού αντιπεριφερειάρχη από τα νησιά κρίθηκε από τους δημάρχους πως δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, αλλά πρόκειται για πολιτική απόφαση αλλαγής του Καλλικράτη, ενώ αποφασίστηκε να εκδοθεί και ψήφισμα για να μην καταργήσει η κυβέρνηση τα Λιμενικά Ταμεία.

Kατερίνα Τασσοπούλου / Εφημερίδα Θεσσαλία