Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, Χριστός ἐτέχθη!
Μέ ἀπερίγραπτη εὐφροσύνη, οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας πατέρες ὁμιλοῦν γιά τό μεγάλο γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο καί ἐμεῖς ἑορτάζουμε σήμερα.
Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν ὁποία καί ἐμεῖς ἐνταχθήκαμε μέ τό βάπτισμά μας στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔζησαν μέ τόν πόθο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ, τόν ἐλάτρευσαν μέ τήν καρδιά τους καί τόν κατέστησαν ἔνοικο τῆς ὑπάρξεώς τους καί ἀξιόπιστο ὁδηγό τῆς ζωῆς τους.
Ἐξετίμησαν τήν ἀγαπητική πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ, νά ἐπιδημήσει πρός τόν ἀποστάτη καί ἀπόδημο ἄνθρωπο, καί μέ τήν ἀληθινή του σάρκωση, πού ἔκαμε καί αὐτούς ἀκόμη τούς
ἀγγέλους νά ἀποροῦν καί νά θαυμάζουν, ἕνωσε στόν ἑαυτό του τόν μεγάλο χρεοφειλέτη δοῦλο. Τοῦ χάρισε τό χρέος! Ἔσχισε καί ἐξαφάνισε τά χρεώγραφα! Ἔδωσε χάρη στό ὑπόδουλο ἀνθρώπινο γένος!

Πρόκειται, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, γιά ἕνα μεγάλο συνταρακτικό σεισμό! «Σεισμόν γῆς!» ὀνομάζει τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ. Ἕνα πνευματικό σεισμό, ὁ ὁποῖος
ἐγκρέμισε ὅλα τά εἴδωλα! Ὅ,τι κτιστό ἔστησαν οἱ ἄνθρωποι, μέ τήν διαβολική ἔμπνευση, καί τό προσκύνησαν ὡς θεό! Κατεδάφισε, μέ τήν ἄφατη ταπείνωσή Του καί τήν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη Του, ὁ ἐκ Πνεύματος ἁγίου καί Μαρίας τῆς παρθένου σαρκωθείς, ὅλο τό κράτος τοῦ ἀπανθρώπου τυράννου! Ἀπελευθέρωσε ὅσους κατεῖχε ὁ πατέρας καί ἐφευρέτης τοῦ ψεύδους διάβολος καί ἀνώρθωσε τό ἀνθρώπινο γένος, τό ὁποῖο ὑπέφερε σκυμμένο καί συντετριμμένο κάτω ἀπό τό ἀσήκωτο βάρος τῶν ἁμαρτιῶν καί τόν φόβο τοῦ θανάτου! Τυλίχθηκε μέ τά σπάργανα ὁ νεογέννητος λυτρωτής καί ἔσπασε τά πικρά δεσμά, μέ τά ὁποῖα ἦταν δέσμιος τοῦ
σατανᾶ ὁ ἄνθρωπος.

Ὅλα αὐτά τά ἀνεκτίμητα δῶρα τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος, σέ κάθε ἐποχή, ἀσφαλῶς καί στήν δική μας ἐποχή, νά τά ἔχει δικά του καί νά τά ἀπολαμβάνει, ὑπό τήν προϋπόθεση, βεβαίως, νά θελήσει! Ὁ Κύριός μας δέν εὐεργετεῖ διά τῆς βίας! Σέβεται τήν ἀνθρώπινη ἐπιλογή. Δικό Του ἄλλωστε δῶρο εἶναι καί ἡ ἐλευθερία, πού τόσο δεινοπαθεῖ ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Ὅποιος, λοιπόν, ἐπιθυμεῖ τά παραπάνω ἀγαθά τῆς ἀπελευθερώσεως καί τήν ἀτελεύτητη ζωή, πρέπει νά ὑποδεχθεῖ στή ζωή του τόν νηπιάσαντα παντοδύναμο Θεό,
νά τόν ἐμπιστευθεῖ καί νά τόν ἀγαπήσει. Πρέπει νά ἀποταχθεῖ ἀληθινά τόν διάβολο, τά ψέματα καί τά παντός εἴδους εἴδωλα καί νά συνταχθεῖ μέ τόν Χριστό!

Μέ ἄλλα λόγια, ἀνάγκη εἶναι νά ἀνοίξει τά μάτια του καί νά συναντήσει, ἐπί τέλους, Αὐτόν πού ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ! Νά τόν ὑπακούσει, γιατί τά λόγια Του καί οἱ ἐντολές
Του εἶναι ἀσφάλεια καί ζωή.
Ὅποιος πάρει αὐτή τήν γενναία καί σωτήρια ἀπόφαση, κατά τούς λόγους τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου, ὁμοιάζει μέ τόν σοφό ἀρχιτέκτονα καί κτίστη, ὁ ὁποῖος ἐθεμελίωσε τήν οἰκία του
ἐπάνω στήν πέτρα, σέ γερό, δηλαδή, θεμέλιο. Ἀναντικατάστατο θεμέλιο εἶναι ὁ Χριστός τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Ὀρθοδόξου καί μόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας! Ἀντιθέτως, ὅποιος ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, τόν διαρκῶς ἐρχόμενο πρός ἐμᾶς, καί χωρισθεῖ ἀπ’ Αὐτόν, ἀκολουθῶντας
καί πάλι τόν λαοπλάνο διάβολο καί λατρεύοντας ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων ἤ καί στήνοντας ἀκόμη, ὡς αὐτοείδωλο, τόν ἑαυτό του στήν θέση τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁμοιάζει μέ
ἐκεῖνον τόν ἐπιπόλαιο καί ἀσύνετο κατασκευαστή, ὁ ὁποῖος κτίζει τό σπίτι του σέ σαθρά θεμέλια, ἐπάνω στήν ἄμμο. Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, Ὅλοι γνωρίζουμε τά ἀποτελέσματα καί τῶν δύο δυνατοτήτων καί ἐπιλογῶν πού ἔχουμε.
Ὡστόσο, ἡ ἐποχή μας νομίζω, καί μακάρι νά κάνω λάθος, δέν μπορεῖ νά καυχηθεῖ γιά τήν ἀλήθειά της. Χωρίς, εὐτυχῶς, νά λείπουν οἱ ἁπλοί καί ἔντιμοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ ταπεινοί
καί γενναῖοι ἀγωνιστές τῆς αὐθεντικότητος καί τῆς ἀληθείας, δέν εἶναι λίγοι, δυστυχῶς, αὐτοί πού ἀνήκουν στόν κόσμο τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό, καί ἀκολουθοῦν τόν κοσμοκράτορα
τοῦ ψεύδους τοῦ αἰῶνος τούτου.

Τοῦτος ὁ ἄκοσμος κόσμος, μπορεῖ νά στολίζεται, ἀλλά δέν μπορεῖ νά κρύψει τό κατάντημά του καί τήν γύμνια του. Ψεύτικους καί ἀνύπαρκτους θεούς λατρεύει, ψεύτικα λόγια
ἐκστομίζει, ψεύτικες σχέσεις καί ἑνώσεις δημιουργεῖ, ἁπατηλές ὑποσχέσεις δίνει, ψεύτικα κλαίει καί ψεύτικα γελάει! Ὅμως, ἔχει ἡμερομηνία λήξεως! Τά εἴδωλα πέφτουν, ὅταν
ἀνοίγουν τά μάτια τῶν ἀνθρώπων, κάτι πού μισοῦν καί φοβοῦνται ὅσο τίποτε ἄλλο οἱ παντός εἴδους λαοπλάνοι! Ἴσως καί γι’ αὐτό πολεμοῦν, σάν τόν Ἡρώδη, τόν Χριστό καί τήν
Ἐκκλησία Του…

Σήμερα ὁ Χριστός, μέ τήν γέννησή Του, κυριολεκτικά, μᾶς ἄνοιξε τά μάτια! Μᾶς φανερώθηκε! Εἰσῆλθε στή ζωή μας! «Ἐγώ  εἶμαι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή!» μᾶς εἶπε, καί ἀδιάψευστα μᾶς ὑποσχέθηκε: Ἦλθα γιά νά σᾶς φέρω τή ζωή! Σᾶς προσφέρω, μέ
ἄλλα λόγια τόν Ἑαυτό μου. Ἀγαπῆστε με, ἐμπιστευθῆτε με, ἀκολουθῆστε με καί ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, γιά νά ζήσετε αἰώνια. Τελικά, ὑπάρχει καί ζωοποιός σεισμός! Μακάρι νά ἀνοίξουν
τά μάτια μας, ὥστε νά γκρεμισθοῦν μέσα στήν ὕπαρξή μας ὅλα τά κοσμοείδωλα, καί ἀφοῦ μέ τήν μετάνοια καθαρίσουμε τόν ἐσωτερικό μας χῶρο ἀπό τά συντρίμμια, νά καλέσουμε ὡς
ἔνοικό μας τόν μεγάλο Ἐπισκέπτη τῆς γῆς, ὁ Ὁποῖος, ὡς ἀληθινός ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ἀνέτειλε καί πάλι καί μᾶς χαμογελάει, μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς ζεσταίνει ὅλους μας!
Μακάρι, ὅλοι μας βιωματικά νά μποροῦμε, σάν τούς ἁγίους μας, νά ἀπαντήσουμε στό «Χριστός ἐτέχθη», τό «Ἀληθῶς ἐτέχθη!». Ναί, ἀληθῶς ἐτέχθῃ ὁ Σωτήρ ἡμῶν!
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί ἀγάπη πολλή

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
† Χαλκίδος Χρυσόστομος