Αρχισε η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση αλιέων για τη δράση «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπειας της επιδημικής έκρηξης της Covid-19».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει ότι δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως τις 15 Οκτωβρίου.