ΘΕΜΑ: α) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 83/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σκιάθου περί «τήρησης ή μη όρων συμφωνητικού παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου
χώρου αιγιαλού στη θέση ΄΄ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ΄΄ για την τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή
μη αναψυκτηρίων» και
β) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 109/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σκιάθου περί «μη κήρυξης σε έκπτωση της ………………… του …………………. από την
παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη θέση ΄΄ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ΄΄ για την
τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αφού Σκεφθήκαμε
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 226 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, «1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί…» Επειδή

α) με την υπ’ αριθμ. 167/2017 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σκιάθου, εγκρίθηκαν ΄΄ τα
πρακτικά δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση
αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων, μεταξύ άλλων και της περιοχής «ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ» στην
……………………………………………………………… ΄΄
β) με την α.π. 1099/12-2-2018 Έκθεση Αυτοψίας του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής
Αστυνομίας Σκιάθου «Στην Σκιάθο ημέρα Τρίτη την 6ην του μήνα Φεβρουαρίου, έτους 2018 και ώρα 12:00
π.μ. οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας …. αφού λάβαμε υπόψη την καταγγελία του κου ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Δημοτικό Σύμβουλο συμπολίτευσης) ότι στον παραχωρηθέντα χώρο στη θέση Τσουγκρία,
υπήρχαν αντικείμενα, απορρίμματα κλπ. Ιδιοκτησίας της κας ……………………………………..,
(ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ 7812/4-8-17) …. και διαπιστώσαμε στην παραπάνω παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου τα
παρακάτω:
α. Στον κοινόχρηστο χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί για την τοποθέτηση καντίνας, δίπλα και μετά από αυτήν
υπήρχε μεταλλική κατασκευή στερεωμένη στο έδαφος.
β. Πλησίον της καντίνας υπήρχαν μεταλλικά αντικείμενα(με σκουριά κάποια), πετόνια, διάφορα μικροαντικείμενα
και μια μεταλλική κατασκευή σχήμα τετραγώνου με διάφορα αντικείμενα εντός,
γ. Στο πίσω μέρος υπήρχε κενή φιάλη γκαζιού, 6 δοχεία μεγάλα μπλε χρώματος με περιεχόμενο λάδι
χρησιμοποιημένο,
δ. Περιμετρικά του χώρου υπήρχαν σκορπισμένα διάφορα μικροαντικείμενα (πλαστικά μπουκάλια, ντενεκεδάκια
αναψυκτικών, χαρτιά κλπ.)
ε. στον αιγιαλό υπήρχε και μία επιπλέον καντίνα,
στ. Επίσης περιμετρικά της καντίνας και σε απόσταση πενήντα μέτρων περίπου βρέθηκαν σε δύο σημεία (στο
δασάκι) πέντε σακούλες χρώματος μαύρου με περιεχόμενο χαρτιά, πλαστικά μπουκάλια, ντενεκεδάκια και
εξοπλισμό ξαπλώστρας (μπράτσο ξαπλώστρας)»
γ) με την υπ’ αριθμ. 1051/6-2-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Σκιάθου, επεβλήθη πρόστιμο ύψους 150,00 Ευρώ σε βάρος της …………………………. διότι «υπήρχαν πλησίον και στο πίσω μέρος της καντίνας σκορπισμένα διάφορα μικροαντικείμενα (πλαστικά μπουκάλια, ντενεκεδάκια αναψυκτικών χαρτιά κλπ)», κατά παράβαση των άρθ. 7, 20, 26, 27, 40 της υπ’ αριθμ.
103/2015 Α.Δ.Σ. Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Σκιάθου (χύμα σκουπίδια εκτός κάδων)
δ) με την υπ’ αριθμ. 1052/6-2-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Σκιάθου, επεβλήθη πρόστιμο ύψους 500,00 Ευρώ σε βάρος της ………………………. διότι «υπήρχε φιάλη κενή γκαζιού δοχεία μεγάλα μπλε με περιεχόμενο χρησιμοποιημένο λάδι στο πίσω μέρος της καντίνας τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου», κατά παράβαση των άρθ. 7, 20,
26, 27, 40 της υπ’ αριθμ. 103/2015 Α.Δ.Σ. Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Σκιάθου (χύμα σκουπίδια εκτός κάδων)
ε) με την υπ’ αριθμ. 83/20-3-2018 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σκιάθου, εγκρίθηκε ΄΄ 1. Η αναβολή του θέματος και συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , 2. Η κατάθεση από την ενδιαφερόμενη γραπτού υπομνήματος, 3. Καινούργια αυτοψία στο χώρο από την Δημοτική Αστυνομία για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους όρους του συμφωνητικού και συγκεκριμένα σύμφωνα με την αριθμ,πρωτ. 1099/12-2-2018 αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας΄΄
στ) με την α.π. 2815/27-3-2018 Έκθεση Αυτοψίας του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής
Αστυνομίας Σκιάθου, «Στην Σκιάθο ημέρα Τρίτη την 27ην του μήνα Μαρτίου, έτους 2018 και ώρα 10:30 π.μ.
οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας …. αφού λάβαμε υπόψη το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/2018
συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής με αριθ. Αποφάσεως 83/2018 για νέα αυτοψία στον χώρο της
Τσουγκριάς για την διαπίστωση συμμόρφωσης της …………………………, …. και
διαπιστώσαμε στην παραπάνω παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου τα παρακάτω:
– στον κοινόχρηστο χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί για την τοποθέτηση καντίνας, δίπλα και μετά από αυτήν υπήρχε μεταλλική
κατασκευή στερεωμένη στο έδαφος με διαστάσεις 7,50*7,7 με τετραγωνικά 57,75 ,
– δεξιά και πενήντα μέτρα από την καντίνα υπήρχε μία παλιά κατασκευή σχήμα τετράγωνου, με ξύλινο σκελετό και περιμετρικά
όπως και πάνω κλεισμένη με λαμαρίνα και περιεχόμενο παλιές πάνινες ομπρέλες, τελάρα, κοντάρια στήριξης ομπρελών τα οποία
κάποια ήταν σάπια και κάποια σκουριασμένα. Το καπάκι της κατασκευής ήταν ανοιχτό,
– η καντίνα είχε διαστάσεις 2,00 * 6,45 με σύνολο τετραγωνικών 12,90 και έμπροσθεν της καντίνας υπήρχε μία επιπλέον κλειστή
ξύλινη κατασκευή με διαστάσεις 3,25*7,40 με σύνολο τετραγωνικών 24,05,
– αριστερά της καντίνας και στα δέκα πέντε μέτρα υπήρχε μία επιπλέον καντίνα,
– πίσω από την καντίνα και σε απόσταση είκοσι πέντε μέτρων υπήρχαν μεταλλικά σκουριασμένα αντικείμενα (σκελετοί καρεκλών),
– πίσω από την καντίνα και σε απόσταση τριάντα πέντε μέτρων υπήρχαν δοκοί (μεταλλικοί- ξύλινοι)
– πίσω από την καντίνα και σε απόσταση είκοσι μέτρων υπήρχε σκουριασμένο μεταλλικό κιβώτιο μέσα στην άμμο,
– πίσω από την καντίνα και σε απόσταση 17 μέτρων υπήρχε ξύλινη κατασκευή διαστάσεων 1,50*1,50 με σύνολο τετραγωνικών
2,25 και με περιεχόμενο καρέκλες, μεταλλικό καπάκι ψυγείου, κενή φιάλη, παλέτα κλπ
– πίσω από την καντίνα στο σημείο που είναι συγκεντρωμένο το νερό (έλος) σε ένα από τα σημεία που συγκεντρώνεται το νερό,
στην επιφάνεια του είχε χρώμα σκούρο καφέ και είχε έντονη οσμή καμένου λαδιού, που δεν υπήρχε προηγουμένως»
ζ) με την υπ’ αριθμ. 109/27-3-2018 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σκιάθου, εγκρίθηκε ΄΄να μην κηρυχθεί έκπτωτη από την χρήση κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη θέση «ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ» η…………………………………..΄
η) την 10-4-2018 περιήλθε στην Υπηρεσία μας υπόμνημα καταγγελίας του Δημοτικού Συμβούλου Ελ. Βιολέττα περί ύπαρξης μεγάλου όγκου απορριμμάτων και διαφόρων άλλων αντικειμένων στην ανωτέρω παραχωρηθείσα έκταση και παράβασης των άρθρων του α.π. 7812/4-8-2017 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της …………., με συνημμένα στοιχεία επί της υποθέσεως
θ) με το α.π. 875/51836/13-4-2018 έγγραφό μας, διαβιβάστηκε η ως άνω καταγγελία στον Δήμο Σκιάθου μετά των συνημμένων, προκειμένου για την αποστολή των στοιχείων του φακέλου και τις απόψεις του Δήμου επί του συνόλου των καταγγελλομένων ι) σύμφωνα με το α.π. 3532/24-4-2018 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Σκιάθου, «… ορθώς, βασίμως και νομίμως, κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτο της παραχώρησης
κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού στη θέση ΄΄Τσουγκριάς΄΄ Σκιάθου, η παραχωρησιούχος, η οποία επί του αιγιαλού εκμεταλλεύεται αναψυκτήριο κατόπιν δημοπρασίας. Και τούτο διότι η έκθεση αυτοψίας της Δημοτικής Αστυνομίας, με την οποία διαπιστώνεται ρύπανση του αιγιαλού, πραγματοποιήθηκε στις 12-2-2018 και 27-3-2018, ήτοι σε χρόνο που η ασκούμενη επιχείρηση της παραχωρησιούχου είναι ανενεργός, καθόσον η λειτουργία είναι εποχική και αφορά μόνο στους θερινούς μήνες. Κατόπιν αυτού, δεν αποδείχθηκε ότι η ρύπανση του
χώρου αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης της παραχωρησιούχου και ότι έγινε από αυτή
την ίδια»
κ) την 7-5-2018 περιήλθε στην Υπηρεσία μας συμπληρωματικό υπόμνημα καταγγελίας για τον ΄΄ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ΄΄ του Δημοτικού Συμβούλου Ελ. Βιολέττα, με συνημμένες τις α.π. 1051 & 1052/6-2-2018 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης Με Επιβολή Προστίμου στην …………..
Επειδή σύμφωνα με το α.π. 7812/4-8-2017 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της …………………
– άρθ. 2, «Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την υπογραφή της
σύμβασης και λήγει 31-12-2019»
– άρθ. 3, «Ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή των τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων από την υπογραφή του συμφωνητικού έως και 15 Οκτωβρίου για το τρέχον έτος με ποινή ακυρότητας σε περίπτωσης μη τήρησης των ανωτέρω. Για τα επόμενα έτη έως και την λήξη της σύμβασης η διάρκεια της ελάχιστης υποχρεωτικής παραμονής ορίζεται από την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου κάθε έτους μέχρι και
15 Οκτωβρίου κάθε έτους με ποινή ακυρότητας σε περίπτωσης μη τήρησης των ανωτέρω. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τα τροχήλατα αυτοκινούμενα ή μη αναψυκτήρια θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο αιγιαλού και ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση. Σε
αντίθετη περίπτωση μη απομάκρυνσης αυτών ευθύνεται ο πλειοδότης και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σκιάθου χωρίς δικαστική παρέμβαση
– άρθ. 7, «Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν
βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ
– άρθ. 13, «Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.
– άρθ. 17, «Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα»
– άρθ. 20, «Ο χρήστης υποχρεούται να τοποθετήσει ένα (1) δοχείο κοινών απορριμμάτων και τέσσερα (4) δοχεία ανακυκλώσιμων (χαρτιών-πλαστικών- μεταλλικών και γυαλιών) με τα αντίστοιχα διακριτικά χρώματα, γραπτή επισήμανση τουλάχιστον σε ελληνικά και αγγλικά και σχηματικά για το κάθε είδος απορριμμάτων .
Η ευθύνη για την απομάκρυνση των συλλεγέντων ως άνωθεν απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα μεταφέρει στους κοντινότερους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων»
– άρθ. 21, «o χρήστης υποχρεούται να διατηρεί καθαρή την έκταση πέριξ του μισθίου, μέχρι το μέσον της απόστασης από τις γειτνιάζουσες εκμεταλλεύσεις / μίσθια. Ακραία μίσθια υποχρεούνται το ίδιο μέχρι το άκρο της ακτής. Αναφορικά με το πλάτος της έκτασης ευθύνης καθαριότητας αυτό εκτείνεται 50 μετρα ανάντη από το ανώτατο όριο του μισθίου»
– άρθ. 22, «Ο μισθωτής υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της αρίθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/12-05- 2θ17, τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.ΔΓπθ0847θ/θ514Β/ΕΞ2Ο17/31 -5-2017 ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β’ ΚΥΑ έστω και αν δεν αναφέρεται στο κείμενο αυτής γιατί αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων του Δήμου Σκιάθου για την ομαλή λειτουργία των παραλιών»
– άρθ. 25, «Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της παραλίας,η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση»
– άρθ. 29, «Ο χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της
τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσεως»
– άρθ. 35, «Η μη τήρηση όλων των παραπάνω όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι όροι συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από το Δήμο Σκιάθου, θα επιφέρει την καταγγελία της παραχώρησης χρήσεως του χώρου από πλευράς του Δήμου Σκιάθου εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της
χρήσης. Κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σκιάθου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινοχρήστων χώρων ή αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς, θα ενημερωθεί άμεσα το Αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία»
Επειδή α) σύμφωνα με το α.π. 7812/4-8-2017 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και
της ………………………., δεν περιορίζονται οι υποχρεώσεις του
παραχωρησιούχου περί τήρησης της καθαριότητας του χώρου μόνο κατά την ελάχιστη
υποχρεωτική παραμονή του στον χώρο (εν προκειμένω εποχική, κατά το α.π. 3532/24-4-2018
έγγραφο του Δήμου Σκιάθου). Και αυτό διότι σύμφωνα με τα άρθ. 2 & 3 του σχετικού συμφωνητικού, η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει 31-12-2019 ενώ η διάρκεια της ελάχιστης υποχρεωτικής παραμονής για το έτος 2017 ορίζεται μέχρι και την 15η Οκτωβρίου και για τα επόμενα έτη από την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου κάθε έτους μέχρι και την 15η Οκτωβρίου,
β) σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1051 & 1052/6-2-2018 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης Με Επιβολή
Προστίμου, στην ………………………………….  επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 150,00 & 500,00 Ευρώ αντιστοίχως, για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σε αυτές
γ) η Ο.Ε. του Δήμου Σκιάθου έκρινε αναρμοδίως περί καταγγελίας ή μη της σύμβασης παραχώρησης και κήρυξης της παραχωρησιούχου ως έκπτωτης, καθ’ ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητές της κατά το άρθ. 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
δ) κατά παράβαση των όρων του α.π. 7812/4-8-2017 συμφωνητικού και έχοντας υπ’ όψιν τις από 12-2-2018, 27-3-2018 Εκθέσεις Αυτοψίας του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής  Αστυνομίας Σκιάθου και τις υπ’ αριθμ. 1051 & 1052/6-2-2018 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης
Με Επιβολή Προστίμου, ο Δήμος δεν προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης χρήσης του ως άνω χώρου κατά παράβαση του άρθ. 35 του σχετικού συμφωνητικού
ε) οι υπ’ αριθμ. 83/2018 & 109/2018 αποφάσεις της Ο.Ε. Δήμου Σκιάθου, ελήφθησαν την 20-
3-2018 & 27-3-2018 αντίστοιχα, ήτοι, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθ. 226 Ν.
3852/2010 όπως ισχύει
Επειδή βάσει των άρθ. 214, 225, 238 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του άρ. 24 ΠΔ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» και του άρ. 28 του Ν. 4325/2015, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνει τις πράξεις των Δημοτικών/τέως Κοινοτικών Συμβουλίων που είναι αντίθετες με το νόμο, με αιτιολογημένη απόφασή του
Για τους λόγους αυτούς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε α) την υπ’ αριθμ., 83/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σκιάθου περί «τήρησης ή μη όρων συμφωνητικού παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου
χώρου αιγιαλού στη θέση ΄΄ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ΄΄ για την τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή
μη αναψυκτηρίων», για τους ανωτέρω εκτιθέμενους λόγους.
β) την υπ’ αριθμ. 109/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου περί
«μη κήρυξης σε έκπτωση της ……………………………….. από την
παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στη θέση ΄΄ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ΄΄ για την
τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων», για τους ανωτέρω
εκτιθέμενους λόγους.
Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας», που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας (οδός Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.