Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοινώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό τη χορήγηση κινήτρου στους εργαζόμενους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 16 Αυγούστου και η αποζημίωση θα καταβάλλεται με την αποχώρηση του εργαζόμενου.

Το σύνολο του μικτού ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ενώ δε θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 160.000 ευρώ.

Ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο μηνιαίος μικτός μισθός του μηνός Μαΐου 2019.

Από 3-9 έτη οι μισθοί διαμορφώνονται αναλόγως της μονάδας εργασίας σε 12-15.

Από 10-15 έτη οι μισθοί διαμορφώνονται σε 18-22, από 16-20 έτη οι μισθοί διαμορφώνονται από 25-29 και για πάνω από 21 έτη σε 30 έως 36.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μικτών μισθών, ο οποίος καθορίζεται από το εύρος χρόνου υπηρεσίας και τη μονάδα απασχόλησης. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να αποχωρήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης το οποίο αποσκοπεί στο να τους συνδράμει για τη συνέχιση της απασχόλησής τους, ενδεικτικά ως:

– Ασφαλιστικοί πράκτορες για εκείνους που είναι πιστοποιημένοι ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

– Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι σε κατά τόπους εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

– Ανεξάρτητοι brokers χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, προβλέπεται η κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι και το νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ίδια κάλυψη μέσω του ομαδικού ιατροφαρμακευτικού προγράμματος για πέντε έτη, καθώς και η προσωπική και οικογενειακή υποστήριξη μέσω προγραμμάτων EAP(Employee Assistance Programs).

Το πρόγραμμα στοχεύει παράλληλα στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Τράπεζας, που έχει ως επιχειρηματικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2019 – 2021, τον εξορθολογισμό και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα είναι πιο ευέλικτος και παραγωγικός, με πιο αποδοτικές διαδικασίες.

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να μετέχουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, υπό τις προϋποθέσεις ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο και απασχολούνται κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης στις παρακάτω Μονάδες της Τράπεζας ή στις παρακάτω Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού.

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα όσοι εργαζόμενοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.