Περίπου τριάµισι χρόνια µετά την εξαγορά του διατηρητέου κτιρίου του «Ξενία» από το ΤΑΙΠΕ∆ και την καταβολή από την πλευρά του επενδυτή 2,6 εκατ. ευρώ, o σχεδιασµός για το τουριστικό χωριό στις Κουκουναριές της Σκιάθου κινδυνεύει να ναυαγήσει εξαιτίας νέας απόφασης του υπουργείου Πολιτισµού, µε την οποία εγκρίνεται η οριστική µελέτη του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού (ΕΣΧΑ∆Α).

Επί της ουσίας, πρόκειται για την τρίτη έγκριση του έργου από το υπουργείο Πολιτισµού που αφορά την αρχιτεκτονική µελέτη. Είχαν προηγηθεί το ΕΣΧΑ∆Α που έχει πάρει το πράσινο φως από το 2015 και πρόσφατα η πολεοδοµική µελέτη του έργου.

Οι όροι της Κονιόρδου

Με γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων και µε πρόσφατη υπουργική απόφαση της κυρίας Λυδίας Κονιόρδου, η εταιρεία καλείται να διαµορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο µε βάση το φυσικό ανάγλυφο, θέτοντας αυστηρούς περιορισµούς στο έργο. Η απόφαση προβλέπει ότι «όλες οι διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου θα πρέπει να ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο και σε καµία περίπτωση το ύψος των αναληµµατικών τοίχων να µην υπερβαίνει το 1,5 µέτρο. Αντιστοίχως το πλάτωµα που δηµιουργείται να έχει ελάχιστο πλάτος 5 µέτρα.

Τα παραπάνω, όταν είναι σε επαφή µε τα κτίρια, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχούν και µέχρι καθαρού πλάτους 1,20 µ.». Με αυτούς τους όρους, υποστηρίζει η ΤΕΝΑΜΑΡ, δεν µπορούν να υλοποιηθούν η µελέτη και η επένδυση όπως έχει σχεδιαστεί, την ώρα που η εταιρεία περίµενε να περάσει ο φάκελος από το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής εντός του µήνα και να προχωρήσει στο επόµενο βήµα, που είναι η έκδοση οικοδοµικής άδειας από τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού – Οικοδοµικού Κανονισµού και Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος (∆ΑΟΚΑ).

Οπως αναφέρουν αρµόδιες πηγές, αν τηρηθούν οι όροι αυτοί, τα µισά µπανγκαλόου του έργου θα είναι υπόγεια! «Πρόκειται για µια αιφνιδιαστική απόφαση που έρχεται σε σύγκρουση µε την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης και των περιβαλλοντικών όρων του έργου, µε την οποία χάνουµε και το 2018 για να λειτουργήσει το ξενοδοχείο», επισηµαίνει ο επικεφαλής της εταιρείας Ηλίας Ναθαναηλίδης.

Αίτηση θεραπείας για να προσβάλουν την απόφαση

Η ΤΕΝΑΜΑΡ ετοιµάζεται να προσβάλει την απόφαση µε αίτηση θεραπείας, ωστόσο είναι σαφές ότι οι διαδικασίες φέρνουν πολύ πίσω το επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ και προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση στους επενδυτές. «Εχουµε την αίσθηση ότι µας µεταβίβασαν από το ΤΑΙΠΕ∆ κάτι που δεν ήταν δικό τους µε τους όρους να καθαρίζονται από το υπουργείο Πολιτισµού».

Οπως σηµειώνουν, το υπουργείο Πολιτισµού βάζει όρους για τον περιβάλλοντα χώρο που δεν τους προέβλεπε η διακήρυξη. «Αν όταν δηµοπρατήθηκε το έργο ξέραµε ότι υπήρχαν τέτοιοι όροι δεν θα επενδύαµε στο ξενοδοχείο», τονίζει η διοίκηση της εταιρείας. Η απόφαση της κυρίας Κονιόρδου προβλέπει επίσης να µην κατασκευαστούν τα υπόσκαφα στους χώρους αναψυχής, να µειωθεί το ύψος στα κτίσµατα για να µην ξεπερνά την τελική στάθµη του υπάρχοντος ξενοδοχείου, καθώς και να ακυρωθεί η κατασκευή του περιµετρικού δρόµου που είχε προβλέψει η ΚΥΑ της περιβαλλοντικής µελέτης, καθώς λόγω της µεγάλης κλίσης θα προκληθεί σοβαρή αλλοίωση του περιβάλλοντος µνηµείου. Εκτός από τα 2,6 εκατ. ευρώ που είναι το τίµηµα του έργου, η ΤΕΝΑΜΑΡ έχει εκτελέσει ήδη εργασίες άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και τη στήριξη του διατηρητέου που κινδύνευε να καταρρεύσει καθώς υπήρχαν σοβαρά στατικά προβλήµατα.

Το παράδοξο µάλιστα είναι ότι ενώ το ΕΣΧΑ∆Α έβαζε όρο να ανακατασκευ- αστεί το µνηµείο («Ξενία») εντός δύο ετών από την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά θα υπήρχαν ποινικές ρήτρες, οι εργασίες έγιναν έγκαιρα και η επένδυση καθυστερεί µε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου! Τους προηγούµενους µήνες η εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει άλλον έναν µεγάλο σκόπελο, που ήταν η αρνητική γνωµοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ για την επένδυση λόγω του χαρακτήρα της έκτασης (τµήµα της εµπίπτει σε Natura περιοχή). Υπολογίζεται ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για την υπερπήδηση των περιβαλλοντικών εµποδίων είχε ως αποτέλεσµα τη µη λειτουργία του ξενοδοχείου για φέτος.

Έκτοτε όλα φαίνονταν ότι κυλούσαν οµαλά. Μάλιστα προ διµήνου εγκρίθηκαν η πολεοδοµική µελέτη και οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου συνολικής επιφάνειας 30.700 τ.µ., άλλη µια µεγάλη εκκρεµότητα που έθετε σε τροχιά υλοποίησης το έργο. Το σχέδιο προβλέπει την ανακατασκευή του διατηρητέου «Ξενία» έκτασης 2.500 τ.µ., το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 από τον ΕΟΤ, και τη δηµιουργία παραθεριστικών κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την κατασκευή δύο συγκροτηµάτων κατοικιών δυναµικότη- τας 114 κλινών και επιπλέον 13 συνολικά κατοικίες. Η έκταση του «Ξενία» Σκιάθου περιήλθε στην κατοχή της ΤΕΝΑΜΑΡ, εταιρείας που συστάθηκε για την ανάπτυξη του έργου, η οποία ελέγχεται από την ΤΕΝΑ (Τεχνική Ναθαναηλίδη). Πρόκειται για εταιρεία µε εξειδίκευση στην κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, µε κύρια δραστηριότητα τα έργα της ∆ΕΗ. Με το «Ξενία» Σκιάθου η ΤΕΝΑΜΑΡ κάνει το ντεµπούτο της στον τουριστικό τοµέα, µε ένα πρότζεκτ, όµως, που δεν σταµατά να αιφνιδιάζει τους επενδυτές.

About three and a half years after the acquisition of the preserved building of “Xenia” by TAIDED and the payment by the investor of 2.6 million euros, the planning for the tourist village in Koukounaries, Skiathos, is in danger of being destroyed due to a new decision of the ministry Culture, which approves the final study of urban planning and spatial planning (ESHRDA).

On the merits, this is the third approval of the project by the Ministry of Culture concerning the architectural study. They were preceded by the EACHDA that has been given the green light since 2015 and recently the town planning study of the project.

The terms of Converse

With the opinion of the Central Council of Modern Monuments and a recent ministerial decision by Mrs. Lydia Koniordou, the company is called upon to shape the surrounding area on the basis of the natural landscape, placing strict limitations on the project. The decision stipulates that “all the surrounding areas should be in the natural relief and in no case the height of the retaining walls should exceed 1.5 meters. Accordingly, the plate being created has a minimum width of 5 meters.

The above, when in contact with the buildings, may not exceed 1/3 of the face to which they correspond and up to a width of 1,20 m. ‘ Under these conditions, TEMANAR argues, the study and investment can not be implemented as planned while the company was waiting for the envelope to pass through the Central Council of Architecture within the month and move on to the next step, A building permit issued by the Department of Architecture – Building Regulation and Licensing of the Ministry of the Environment (DOOA).

According to sources, if these conditions are met, half of the project bungalows will be underground! “This is a surprise decision that is in conflict with the recent Joint Ministerial Decision approving the town planning study and the environmental terms of the project, which we lose in 2018 to operate the hotel,” says the head of the company Elias Nathanelidis.

Request treatment to challenge the decision

TENAMAR is preparing to challenge the decision with a request for treatment, but it is clear that the procedures bring back the investment plan of a total amount of 15m euros and cause anger and indignation to investors. “We have the feeling that we have transferred from THAFID something that was not theirs on the terms to be cleansed by the Ministry of Culture.”

As they point out, the ministry of culture puts in place conditions for the surrounding area that the proclamation did not foresee. “If when the project was auctioned we knew there were such conditions we would not have invested in the hotel,” the company’s management said. Ms Koniorda’s decision also provides for no construction of the caves in the recreation areas, for the height of the buildings to be reduced to not exceed the final level of the existing hotel, and for the construction of the perimeter road foreseen by the Joint Ministerial Decision of the Environmental Study , Because of the high inclination will cause serious alteration of the monument environment. In addition to EUR 2.6 million, which is the cost of the project, TENAMAR has already carried out work worth more than EUR 1.5 million to restore and support the preservation population that was in danger of collapsing as there were serious static problems.

The paradox is that while the ESCAD made it necessary to reconstruct the memorial (“Xenia”) within two years of signing the contract, otherwise there would be penalties, the work was done on time and the investment was delayed by the fault of D Hey! In previous months, the company managed to overcome another major obstacle, which was the negative opinion of the Ministry of the Environment, namely the RIS Natural Environment Directorate for the investment due to the nature of the area (part of it belongs to the Natura region). It is estimated that the time taken to overcome environmental barriers has resulted in the hotel not operating for this year.

From then on everything seemed to be flowing smoothly. In fact, the planning study and the environmental terms of the investment plan of a total surface area of ​​30.700 square meters were approved a month ago, a further outstanding issue that put the project on track. The project envisages the reconstruction of the preserved “Xenia” area of ​​2,500 square meters, which was constructed in the early 1960s by the Greek National Tourism Organization, and the creation of holiday homes and tourist facilities.

The design includes the construction of two residential complexes with a capacity of 114 beds and an additional 13 houses. The area of ​​”Xenia” Skiathos was acquired by TENAMAR, a company set up for the development of the project, which is controlled by TENA (Nathanelidis Technique).