ΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑΤΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΙΥ

Βασικές Αρμοδιότητες:

-Ασχολείται με τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων από τους τόπους παραλαβής στους τόπους εκφόρτωσης της αποθήκης.

-Τοποθετεί και τακτοποιεί τα εμπορεύματα σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό της αποθήκης και τους προκαθορισμένους χώρους εφοδιασμού των ραφιών .

-Διακινεί με ασφάλεια τα εμπορεύματα μέσα στον χώρο της αποθήκης.

-Χειρίζεται διάφορα μηχανικά μέσα για την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων και φροντίζει για την διατήρηση της καλής τους κατά­στασης.

-Ευθύνεται, κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του, για τη φύλαξη, ασφάλεια των χώρων, εγκαταστάσεων, οχημάτων και εμπορευμά­των της αποθήκης.

-Χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα μέσα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων καθώς και την ασφαλή μεταφορά τους .

Απαιτήσεις:

– Προηγούμενη εμπειρία σαν εργάτης αποθήκης

– Διαθεσιμότητα εργασίας σε πρόγραμμα με βάρδιες.

– Κάτοχος Π.Ε.Ι.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – κ. Μαϊστρέλη   

Κινητό: 6974260374   

email: skiathos@dutyfreeshops.gr