Το Επιμελητήριο Μαγνησίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του πως σύμφωνα με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) εξακολουθεί να παραμένει υποχρεωτική η αδιάλειπτη καταβολή των δικαιωμάτων για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής. Μάλιστα, η παύση πληρωμών δικαιωμάτων για μουσική, συνεπάγεται κυρώσεις για τους χρήστες.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, αναφέρονται τα παρακάτω: «Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ, ο ΟΠΙ έχει δεχθεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση των χρηστών να εξακολουθήσουν να καταβάλουν την οφειλόμενη αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση των μουσικών έργων στην ΑΕΠΙ και στους λοιπούς δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που απορρέουν από τη χρήση μουσικής.

Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι προκειμένου μία επιχείρηση να χρησιμοποιεί νόμιμα μουσική, οι δικαιούχοι της οποίας εκπροσωπούνται από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, θα πρέπει να έχει καταβάλει δικαιώματα στους αρμόδιους για τη μουσική οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ήτοι στην ΑΕΠΙ, στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και στον GEA.

Η χωρίς άδεια δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης ύψους ίσου τουλάχιστον με το διπλάσιο της συνήθως καταβαλλόμενης για την άνευ αδείας χρήση του έργου (α. 65). Ο έλεγχος και οι εξ αυτού συνέπειες σε κάποιον οργανισμό σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τη διακοπή καταβολής προς αυτόν των οφειλόμενων αμοιβών εκ μέρους των χρηστών, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει κανονικά η άδεια λειτουργίας του. Συνεπώς κανείς οφειλέτης χρήστης δεν νομιμοποιείται να προβεί σε παύση πληρωμών, η οποία θα επισύρει τις ως άνω κυρώσεις».