ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óõíôáîéïý÷ùí ãéá ôéò ðåñéêïðÝò óôéò åðéêïõñéêÝò ôïõò óõíôÜîåéò, Ýîù áðü ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò ôçí Ôñßôç 6 Óåðôåìâñßïõ 2016.

Η καταβολή όλων των συντάξεων του Ενιαίου Φορέα για τον μήνα Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί αύριο (Παρασκευή 27/7/2018), σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).