Συνεδριάζει για 2η (τακτική) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου την Πέμπτη 31/1/2019και ώρα 18:00’, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Ορισμός δύο μελών της μειοψηφίας, ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο (άρθρο 45, παρ. 4 του ν. 3979/2011). Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

 1. Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Κανονισμός λειτουργίας δημοτικού κοιμητηρίου Σκιάθου.  Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.  Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 

 1. Έγκριση της συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στο Δήμο Σκιάθου ποσού 2.820,00 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.78021/28-12-2018 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και την αρ. 78061/2018 χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών και άμεσης απόδοσης στις 2 Σχολικές Επιτροπές.  Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Εξέταση αιτήματος του Τρούλη Στυλιανού νομίμου εκπροσώπου της «Ν.Ι.Κ.Ω. Α.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης Υπεραγοράς – Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών επί της δημοτικής οδού Σκιάθου – Αεροδρομίου, θέση «ΣΑΪΤΑ». Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σειράς Α έτους 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σειράς B έτους 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση ανεξόφλητου χρηματικού εντάλματος πληρωμής σειράς Μ έτους 2018. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

         

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σταμέλος

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 

 1. Μετακινήσεις.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στην παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης  πίτας .