Στην  26η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  29/12/2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00’  στην αίθουσα του  Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι για λήψη προσκαλεί το σώμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου Θεοδόσης Τρακόσας για την απόφαση στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάκληση της αριθμ. 244/2018 ΑΔΣ περί : «Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου με παραχωρησιούχο και κήρυξης αυτού έκπτωτου λόγω  μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, από πλευράς του.»   Εισηγητής  κ. Σταμέλος
  2. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2018. Εισηγητής κ. Σταμέλος

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Στις 12.30 της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σταμέλος  και  Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας