Σκιάθος / Καλοκαίρι 2019 / Φωτογραφία : Skiathoslife.gr

Στο μετρό του Λονδίνου θα διαφημιστεί η Σκιάθος, μετά από σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.
Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αποφασίστηκε να ανατεθούν στον ανάδοχο οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη προβολής της Σκιάθου μέσω διαφήμισης στο μετρό του Λονδίνου που θα πραγματοποιηθεί για δύο εβδομάδες (10 – 23/02/2020) μέσα στο μήνα Φεβρουάριο έναντι του ποσού 22.320 € με Φ.Π.Α. 24%.
Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη σύμβαση, ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς αυτόν κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά το πέρας της παροχής της υπηρεσίας, με την έκδοση τιμολογίου από την δικαιούχο εταιρεία και κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής