Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Ν. Σποράδων, προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των κυνηγών, μελών των κυνηγετικών συλλόγων, κατόπιν ρητής συναίνεσης και εξουσιοδότησης των τελευταίων για την κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους και προσωπικού ατυχήματος, κατά την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 καλεί τις Ασφαλιστικές Εταιρείες για την παροχή προσφορών.
Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, οδός Παναγούλη 25, 5ος όροφος και από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00 π.μ. τηλ 2410 282982 και 231297.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
– Σωματικές βλάβες ή θάνατος [ μεμονωμένο ατύχημα ] 88.000,00 €
– Σωματικές βλάβες ή θάνατος [ ομαδικό ατύχημα] έως 293.000,00 €
– Υλικές ζημίες τρίτων κατά περίπτωση έως 29.000,00
– Ανώτατη ευθύνη εταιρίας έως 1.460.000,00
ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
– Θάνατος κυνηγού λόγω ατυχήματος έως 88.000,00 €
– Μόνιμη μερική ανικανότητα κυνηγού λόγω ατυχήματος αναλόγως του
βαθμού ανικανότητας έως 58.500,00 €
– Μόνιμη ολική ανικανότητα κυνηγού λόγω ατυχήματος έως 74.000,00 €
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
– Ημερήσιο επίδομα Νοσοκομειακής περίθαλψης [ έως 60 ημέρες ] έως 30,00 €
-Σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής παρακολούθησης
ημερήσιο επίδομα έως 60,00 €
– Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης έως 30 ημέρες κατόπιν γραπτής εντολής
γιατρού κρατικού νοσοκομειακού ιδρύματος έως 30,00 €
– Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα έως 60 ημέρες 20,00 €
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
– Σε περίπτωση ατυχήματος καλύπτονται τα διάφορα έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου-
ή κλινικής έως του ποσού 3.000 € κατά περίπτωση
-Ασφάλιση εξόδων μεταφοράς τραυματία με το προσφορότερο μέσο ή
αερομεταφορά ετησίως μέχρι 1.200 € βάσει πρωτοτύπου αποδείξεων και με ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί την αναγκαιότητα αυτής της μεταφοράς.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κυνηγού για κάθε ζημία που οφείλεται σε αμέλειά του.
2. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για ζημίες ή ατυχήματα που έγιναν αποκλειστικά εντός της Ελλάδος και για μέλη του Συλλόγου που διαθέτουν νόμιμη άδεια και κυνηγούν την χρονική περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι και στο χώρο που ορίζει η άδεια [ ΤΟΠΙΚΗ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ] και επιτρέπεται το κυνήγι.
3. Τα ασφαλιζόμενα μέλη του Συλλόγου θεωρούνται τρίτοι μεταξύ τους.
4. Από την ασφαλιστική σύμβαση καλύπτονται οι γονείς, τα τέκνα του ασφαλισμένου καθώς
κι οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας του ασφαλισμένου, οι οποίοι
θωρούνται τρίτοι μεταξύ τους.
Ομοίως τρίτοι μεταξύ τους θεωρούνται και οι συνδεόμενοι με τον ασφαλισμένο με
Οποιαδήποτε μορφή σύμβασης.
5. Καλύπτεται η μεταφορά από και προς το χώρο του κυνηγίου με τα συνήθη μεταφορικά
Μέσα, καθώς και η διαδρομή πεζή από και προς την επιτρεπόμενη ζώνη κυνηγίου.
6. Οι ανωτέρω παροχές καλύπτουν και άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.
7. Παρατείνεται η ασφάλιση να καλύπτει περίπου 30 θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων της πέραν της λήξης της κυνηγετικής περιόδου μέχρι
19.8.2018 για όλο το εικοσιτετράωρο και για όλες τις άνω καλύψεις.
8. Εγγυητική επιστολή 10% της αξίας του Συμβολαίου για την καλή εκτέλεση των όρων του
Συμβολαίου
9. Τα έξοδα της παρούσης δημοσίευσης θα βαρύνουν την μειοδότρια εταιρία.
10. Η ασφάλιση των κυνηγών πρέπει να ξεκινά από 19 Αυγούστου και να λήγει όπως ορίζει η
Ετήσια ρυθμιστική θήρας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος.
11. Η εταιρεία η οποία θα επιλεγεί από την Ζ’ ΚΟΘ δεν θα δύναται να ασφαλίσει άλλο
Κυνηγετικό Σύλλογο που ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα επιθυμεί να ασφαλισθεί μεμονωμένα. Στην περίπτωση αυτή η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να καταγγείλει α ζ η μ΄ι ω ς την σύμβαση και να επιλέξει άλλη ασφαλιστική εταιρεία.