Επιστολή στον περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό, την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη και τον αντιπεριφερειάρχη χωρικού σχεδιασμού και πολιτικής γης Κ. Χαλέβα απέστειλε η εθελοντική ομάδα «Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή» που δραστηριοποιείται στο νησί των Σποράδων. Στην επιστολή της, η ομάδα καταγγέλλει πως στο νησί της Σκοπέλου «ξετυλίγεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα» καθώς, όπως σημειώνει,  βάσει δηλώσεων του Δημάρχου Σκοπέλου, δεν υφίσταται διαχείριση και χώρος απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα την αυθαίρετη απόρριψή τους από επαγγελματίες και ιδιώτες σε αγρούς, μονοπάτια, ρέματα, δάση, κλπ.

Στην επιστολή τους τα μέλη της ομάδας αναφέρουν:
«Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε βάσει :
Του Περιφερειακού Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με την α/α129/2016 Απόφαση (Πρακτικό 11/27.7.2016, αρ. πρωτ. 856/1.8.2016 – ορθή επαν.) και κυρώθηκε με την με αρ. οικ.: 47393/4273/4-10-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3299/13.10.2016).
Η Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015).
Το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας ενσωματώνει, κατόπιν αξιολόγησης, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν εγκριθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εάν υφίσταται και έχει ενσωματωθεί, κατόπιν αξιολόγησης, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τον Δήμο Σκοπέλου και περισσότερο συγκεκριμένα για τα στερεά απόβλητα.
Επίσης, στην περίπτωση που δεν υφίσταται συμμόρφωση του Δήμου Σκοπέλου με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, τι προτίθεται να πράξει η Περιφέρεια Θεσσαλίας;»