ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò óôï ëéìÜíé óôï Ðõèáãüñåéï ôçò ÓÜìïõ ôï ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. ÌåãÜëç åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áðü ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, ôñßá áëéåõôéêÜ, êáíïíéïöüñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, óêÜöïò ôçò frontex êáé ðáñáðëÝïíôá ðëïßá. Ýðåéôá óðü íáõÜãéï ðïõ óõíÝâç óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ Áãáèïíçóßïõ. Áðü ôç âýèéóç îýëéíïõ óêÜöïõò ìå ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò, Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 16 Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ. (EUROKINISSI/D.S.T. MEDIA)

Πτώμα άνδρα το οποίο ήταν σε προχωρημένη σήψη ξεβράστηκε πριν από λίγη ώρα στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκιάθου- Κατηγιώργη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε το λιμενικό το οποίο σπεύδει στην περιοχή,καθώς επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας.